แบบฟอร์มต่างๆของ "ส่วนงานห้องปฏิบัติการกลาง"

ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด ผู้บันทึก ประภทไฟล์ ชนิดไฟล์ Download
ali admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ "ส่วนงานห้องปฏิบัติการกลาง" php DOWNLOAD
001 - แบบฟอร์มการเบิก-จ่ายวัสดุ admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ "ส่วนงานห้องปฏิบัติการกลาง" pdf DOWNLOAD
002 - แบบฟอร์มการขอใช้ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยา admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ "ส่วนงานห้องปฏิบัติการกลาง" pdf DOWNLOAD
003 - แบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาส admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ "ส่วนงานห้องปฏิบัติการกลาง" pdf DOWNLOAD
005 - แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศ admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ "ส่วนงานห้องปฏิบัติการกลาง" pdf DOWNLOAD
006 - แบบฟอร์มทะเบียนคุมการใช้งาน admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ "ส่วนงานห้องปฏิบัติการกลาง" pdf DOWNLOAD

ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติงาน

ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด ผู้บันทึก ประภทไฟล์ ชนิดไฟล์ Download
แนวทางการปฏิบัติงาน "การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน และ การควบคุมคุณภาพหลักฐานทางการเงิน" admin  admin ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติงาน pdf DOWNLOAD
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ admin  admin ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติงาน pdf DOWNLOAD
ข้อบังคับ บริหาร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2558 admin  admin ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติงาน pdf DOWNLOAD
ข้อบังคับ กำหนดภาระงาน ของอาจารย์ 2559 admin  admin ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติงาน pdf DOWNLOAD
ข้อบังคับ กำหนดภาระงาน ของอาจารย์ ฉบับที่2 2561 admin  admin ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติงาน pdf DOWNLOAD
ประกาศ มรท. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบเเทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำเเหน่งทางวิชาการ 2555 admin  admin ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติงาน pdf DOWNLOAD
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำเเหน่ง ผศ. รศ. ศ. 2560 admin  admin ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติงาน pdf DOWNLOAD
ประกาศ มรท. การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2559 admin  admin ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติงาน pdf DOWNLOAD
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2547 admin  admin ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติงาน pdf DOWNLOAD
พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 admin  admin ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติงาน pdf DOWNLOAD
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 2555 admin  admin ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติงาน pdf DOWNLOAD

แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " วิชาการ"

ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด ผู้บันทึก ประภทไฟล์ ชนิดไฟล์ Download
แบบฟอร์ม การเปลี่ยนผู้ควบคุมการสอบ admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " วิชาการ" pdf DOWNLOAD
แบบฟอร์ม การส่งผลการศึกษา (ล่าช้า) admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " วิชาการ" pdf DOWNLOAD
แบบฟอร์ม ขอสอบนอกตาราง admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " วิชาการ" pdf DOWNLOAD
แบบฟอร์ม คำร้องขอโอน-เทียบโอน admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " วิชาการ" pdf DOWNLOAD
แบบฟอร์ม นศ.ทุจริตการสอบปลายภาค admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " วิชาการ" pdf DOWNLOAD
แบบฟอร์ม นักศึกาษาหมดสิทธิสอบปลายภาค admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " วิชาการ" pdf DOWNLOAD
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ (เปล่า) admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " วิชาการ" pdf DOWNLOAD
แบบฟอร์ม ใบปะหน้าข้อสอบ admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " วิชาการ" pdf DOWNLOAD
แบบฟอร์ม การแก้ I admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " วิชาการ" pdf DOWNLOAD
แบบฟอร์ม การแก้ X admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " วิชาการ" pdf DOWNLOAD
แบบฟอร์ม ส่งผลการศึกษา admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " วิชาการ" pdf DOWNLOAD
แบบฟอร์ม รายชื่อนักศึกษาขาดสอบปลายภาค admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " วิชาการ" pdf DOWNLOAD
แบบฟอร์ม คำร้องขอเลื่อนสอบหรือการขาดสอบปลายภาค admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " วิชาการ" pdf DOWNLOAD
แบบฟอร์ม การขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " วิชาการ" pdf DOWNLOAD

แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด ผู้บันทึก ประภทไฟล์ ชนิดไฟล์ Download
แบบฟอร์มรับสมัครนักศึกษา 2562 admin  admin แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี pdf DOWNLOAD

แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ"

ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด ผู้บันทึก ประภทไฟล์ ชนิดไฟล์ Download
ขออนุมัติจ้าง... admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" jpg DOWNLOAD
ขออนุญาตเบิกเงินวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" docx DOWNLOAD
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" doc DOWNLOAD
ใบสำคัญรับเงิน admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" docx DOWNLOAD
ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" docx DOWNLOAD
ใบสำคัญรับเงินค่าอาาหร และเครื่องดื่ม admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" docx DOWNLOAD
ใบสำคัญรับเงินประกวด-แข่งขัน admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" docx DOWNLOAD
ขอเบิกเงินค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม,เงินรางวัล,ค่าพานะ,ค่าที่พักนักศึกษา admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" docx DOWNLOAD
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในจัดประกวด แข่งขัน admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" docx DOWNLOAD
มรท02_ขออนุมัติโครงการ admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" doc DOWNLOAD
มรท02_ขออนุมัติจัดวิทยากร admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" doc DOWNLOAD
ขออนุมัติเช่าที่พักสำหรับนักศึกษา admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" docx DOWNLOAD
ขออนุมัติเช่ารถยนต์ admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" docx DOWNLOAD
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" docx DOWNLOAD
แบบขออนุญาตพานักเรียน นักศึกษาไปศึกษานอกมาหาวิทยาลัย admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" docx DOWNLOAD
ขออนุมัติยืมเงินราชการ admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" docx DOWNLOAD
มรท02_ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการประชุม-อบรม-สัมมนา admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ "โครงการ" doc DOWNLOAD

แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " การเงิน"

ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด ผู้บันทึก ประภทไฟล์ ชนิดไฟล์ Download
แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสาร admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " การเงิน" xlsx DOWNLOAD
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " การเงิน" pdf DOWNLOAD
ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร admin  admin แบบฟอร์มต่างๆของ คณะ ในหมวดของ " การเงิน" docx DOWNLOAD

แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา (นักศึกษา)

ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด ผู้บันทึก ประภทไฟล์ ชนิดไฟล์ Download
ขออนญาตเบิกค่าตอบแทน นร.นศ.ช่วยปฏิบัติงาน admin  admin แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา (นักศึกษา) docx DOWNLOAD
มรท04_ขออนุมัตินักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน admin  admin แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา (นักศึกษา) doc DOWNLOAD
มรท04_แบบลงเวลานักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน admin  admin แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา (นักศึกษา) doc DOWNLOAD
มรท04_รายงานผลนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงาน admin  admin แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา (นักศึกษา) doc DOWNLOAD
มรท04_หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนนักศึกษา admin  admin แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา (นักศึกษา) doc DOWNLOAD

แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา (บุคลากร)

ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด ผู้บันทึก ประภทไฟล์ ชนิดไฟล์ Download
มรท03_ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ admin  admin แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา (บุคลากร) doc DOWNLOAD
มรท03_บัญชีลงเวลาและเบิกเงิน(บุคลากร) admin  admin แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา (บุคลากร) doc DOWNLOAD
มรท03_แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ admin  admin แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา (บุคลากร) doc DOWNLOAD
หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ admin  admin แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา (บุคลากร) xlsx DOWNLOAD

แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ

ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด ผู้บันทึก ประภทไฟล์ ชนิดไฟล์ Download
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ docx DOWNLOAD
ขอใช้รถส่วนตัว admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ doc DOWNLOAD
ขออนุญาตไปราชการ-แบบเบิก(คณบดี) admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ docx DOWNLOAD
ขออนุญาตไปราชการ admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ doc DOWNLOAD
ขออนุญาตไปราชการ-แบบไม่เบิก(คณบดี) admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ docx DOWNLOAD
ค่าพาหนะ (รถประจำทาง) admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ doc DOWNLOAD
ติดใบเสร็จไปราชการ admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ docx DOWNLOAD
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานต่างประเทศ admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ doc DOWNLOAD
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ docx DOWNLOAD
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ rtf DOWNLOAD
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ doc DOWNLOAD
ใบรับรองแทนใบเสร็จค่าพาหนะ(กรณีใช้รถส่วนตัว) admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ docx DOWNLOAD
ใบสำคัญรับเงินค่าเช่ารถ admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ docx DOWNLOAD
รายงานผลการเดินทางไปราชการ admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ docx DOWNLOAD
รายงานผลการเดินทางไปราชการ(กรณึฝึกอบรม) admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ docx DOWNLOAD
รายงานผลการเดินทางไปราชการ(กรณีไม่ใช่ฝึกอบรม) admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ doc DOWNLOAD
สัญญาเช่ารถยนต์ admin  admin แบบฟอร์ม อนุมัติ-เบิกเงิน การไปราชการ docx DOWNLOAD

คู่มือการใช้งานต่างๆ

ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด ผู้บันทึก ประภทไฟล์ ชนิดไฟล์ Download
คู่มือการใช้งานระบบยืมอุปกรณ์ admin  admin คู่มือการใช้งานต่างๆ pdf DOWNLOAD

อื่นๆ

ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด ผู้บันทึก ประภทไฟล์ ชนิดไฟล์ Download
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี 2562 admin  admin อื่นๆ pdf DOWNLOAD

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด ผู้บันทึก ประภทไฟล์ ชนิดไฟล์ Download
กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 2562 admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 2562 admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
กิจกรรมการประลองความรู้ทางคณิตศาสตร์ 2562 admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางเคมี 2562 admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2562 admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางชีววิทยา 2562 admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
การประกวดการจัดสวนพืชผักระเบียงบ้าน 2562 admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ 2562 admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
กิจกรรมสะเต็มศึกษากับนิติวิทยาศาสตร์ 2562 admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การมัดย้อมผ้า 2562 admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอม admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทย์ 2562 admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
สรุปตารางกิจกรรม 2562 admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
กิจกรรมการแข่งขันการประกวดการแกะสลักผักและผลไม้ admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
กิจกรรมการประกวดวาดภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมช่อม่วง admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำยาดมสมุนไพร admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD
สรุปผลการแข่งขัน admin  admin สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 pdf DOWNLOAD

รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562

ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด ผู้บันทึก ประภทไฟล์ ชนิดไฟล์ Download
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ ป.ปลาย admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.ปลาย admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว มัธยมศึกษา(ตอนต้น) admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว มัธยมศึกษา(ตอนปลาย) admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประลองความรู้ทางคณิตศาสตร์ ป.ปลาย admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประลองความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประลองความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมทักษะกระบวนการทางเคมี ม.ปลาย admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ม.ต้น admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ม.ปลาย admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอม ม.ต้น admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอม ม.ปลาย admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางชีววิทยา ม.ปลาย admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดการจัดสวนพืชผักระเบียงบ้าน ม.ต้น admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดการจัดสวนพืชผักระเบียงบ้าน ม.ปลาย admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะเต็มศึกษากับนิติวิทยาศาสตร์ (รอบเช้า) admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
รายชื่อกิจกรรมการประกวดแกะสลัก admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
รายชื่อกิจกรรมการประกวดวาดภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
รายชื่อกิจกรรมอบรมทำขนม-ช่อม่วง admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD
รายชื่อกิจกรรมการทำยาดมสมุนไพร admin  admin รายชื่อผู้เข้าเเข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ 2562 pdf DOWNLOAD