ตารางกิจกรรมและสถานที่

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตารางกิจกรรม