เกณฑ์การแข่งขัน/กิจกรรมอบรม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

เกณฑ์การแข่งขัน/กิจกรรมอบรม

**สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแต่ละกิจกรรมได้ โดยการคลิ๊กที่ Download ด้านหลังของเเต่ละกิจกรรม**

ที่ กิจกรรมประกวด/แข่งขัน รายละเอียด
1 กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ Download
2 กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว Download
3 กิจกรรมการประลองความรู้ทางคณิตศาสตร์ Download
4 กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางเคมี Download
5 อบรมเชิงปฏิบัติการการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ Download
6 กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ Download
7 กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอม Download
8 กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางชีววิทยา Download
9 การประกวดการจัดสวนพืชผักระเบียงบ้าน Download
10 กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ Download
11 กิจกรรมสะเต็มศึกษากับนิติวิทยาศาสตร์ Download
กิจกรรมร่วมจากหน่วยงานต่างๆ
12 กิจกรรมการประกวดแกะสลักผักเเละผลไม้ Download
13 กิจกรรมประกวดวาดภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Download
14 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมช่อม่วง Download
15 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำยาดมสมุนไพร Download