ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเเข่งขัน

4 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำเป็นต้องใช้ g-mail ในการเข้า Google Form ที่ได้จัดทำไว้ให้ เพื่อใช้ในการตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนของท่าน เเละส่งใบเกียรติบัตรผ่านทาง g-mail ของท่าน หลังจากสิ้นสุดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 

วิธีสมัคร g-mail

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ท่านสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนของท่านได้ จนกว่าจะหมดเขตการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

*ให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันนำ "บัตรประจำตัวประชาชน" มาเพื่อแสดงตัวก่อนเข้าแข่งขัน*

 

กิจกรรมการแข่งขัน

1. กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) *โรงเรียนละไม่เกิน 10 คน*


2. กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว

ประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) *โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน*

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) *โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน*

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) *โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน*


3. กิจกรรมการประลองความรู้ทางคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) *โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน*

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) *โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน*

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) *โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน*


4. กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางเคมี

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) *โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน*


5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ

(จำกัดรับ 20 คน ต่อวันเท่านั้น)

*เมื่อครบ ระบบจะปิดการให้สมัครทันที*

มัธยมศึกษาตอนต้นเเละตอนปลาย (อบรมวันที่ 19 ส.ค. 2562) *โรงเรียนละ 3 คน*

มัธยมศึกษาตอนต้นเเละตอนปลาย (อบรมวันที่ 20 ส.ค. 2562) *โรงเรียนละ 3 คน*

 


6. กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) *โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 5 คน*

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) *โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 5 คน*


7. กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอม

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) *โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน*

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) *โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน*


8. กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางชีววิทยา

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) *โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน*


9. การประกวดการจัดสวนพืชผักระเบียงบ้าน

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) *โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 3 คน*

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) *โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 3 คน*


10. กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) *โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน*

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) *โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน*


11. กิจกรรมสะเต็มศึกษากับนิติวิทยาศาสตร์

(จำกัดรับรอบละ 50 คน วันละ 2 รอบ)

*เมื่อครบ ระบบจะปิดการให้สมัครทันที*

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) รอบเช้า *โรงเรียนละ 5 คน*

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) รอบบ่าย *โรงเรียนละ 5 คน*


 

กิจกรรมร่วมจากหน่วยงาน

กิจกรรมที่เข้าร่วมจัดภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 โดยหน่วยงานต่างๆ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมประกวดแกะสลัก-ผัก-ผลไม้
กิจกรรมการประกวดวาดภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมช่อม่วง
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำยาดมสมุนไพร

ติดต่อสอบถามข้อมูลสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โทรศัพท์ 036-413096
- นายสุชาติ อ่อนสันทัด ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โทรศัพท์ 092-7707525
- อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 082-5491699
E-MAIL : artculture.tru@gmail.com