ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขอความกรุณาอาจารย์ที่พานักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
ปรินท์ใบลงชื่อเข้าร่วมงานฯ แล้วให้นักเรียนกรอกข้อมูลชื่อและนามสกุลด้วยตัวของนักเรียนเอง แล้วนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่มาร่วมงาน  ณ บริเวณอาคารรัตนเทพสตรี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี