ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม/เเข่งขัน

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเเข่งขัน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

*ผู้เข้าร่วมการเเข่งขันทุกท่านจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงตน ณ จุดลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันตามที่ท่านได้สมัครไว้*

กิจกรรมการแข่งขัน

1. กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) 


2. กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว

ประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) 

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) 


3. กิจกรรมการประลองความรู้ทางคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) 

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) 


4. กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางเคมี

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) 


5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ

มัธยมศึกษาตอนต้นเเละตอนปลาย (อบรมวันที่ 19 ส.ค. 2562) 

มัธยมศึกษาตอนต้นเเละตอนปลาย (อบรมวันที่ 20 ส.ค. 2562) 

 


6. กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) 


7. กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอม

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) 


8. กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางชีววิทยา

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) 


9. การประกวดการจัดสวนพืชผักระเบียงบ้าน

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) 


10. กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) 


11. กิจกรรมสะเต็มศึกษากับนิติวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) รอบเช้า

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) รอบบ่าย 


 

กิจกรรมร่วมจากหน่วยงาน

กิจกรรมที่เข้าร่วมจัดภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 โดยหน่วยงานต่างๆ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

*รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่รับสมัครผ่านระบบออนไลน์

ยังไม่รวมกับทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วยงานได้รับสมัครไว้*

กิจกรรมประกวดแกะสลัก-ผัก-ผลไม้
กิจกรรมการประกวดวาดภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมช่อม่วง
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำยาดมสมุนไพร