งานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

ดาวน์โหลดไฟล์

1

กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม C.a.R.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

อ.เขมจิรา เฑี่ยงอยู่

Download

2

กิจกรรมสะเต็มเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีอาหารและการวิเคราะห์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21

อ.ดร.ภาวิณี เทียมดี

Download

3

การปรับพฤติกรรมในการเข้าเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 รายวิชาจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยวิธีการเสริมแรงจูงใจ

ผศ.ศิริลดา  ศรีกอก

Download

4

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีอินทรีย์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยใช้ชุดแบบฝึกหัด

อ.ดร.ภาราดร  งามดี

Download

5

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการเรียนแบบกระบวนการกลุ่มมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ผศ.กรรณิการ์  อ่อนสำลี

Download

6

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอบแห้ง วิชานวัตกรรมการแปรรูปอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

อ.เพ็ญศิริ  คงสิทธิ์

Download

7

การพัฒนาทักษะการสืบค้นงานวิจัย และการเขียนอ้างอิงงานวิจัยด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน

อ.ดร.สุวรนี  ปานเจริญ

Download

8

การใช้ Google Classroom ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการเคมี 2

ผศ.ดร.วัลย์ลิกา สุขสำราญ

Download

9

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน เรื่อง การเงินเบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ

อ.ปิยดา  โพธิ์ศรี

Download

10

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สถิติที่เกี่ยวข้องกับเคมีวิเคราะห์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-assisted Learning)

อ.ดร.ปิยวรรณ  พันสี

Download

11

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาแคลคูลัส 2 เรื่อง ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ผสมผสานกับการสอนแบบอุปนัย

อ.สุดาภรณ์  ภู่แพร

Download

12

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระเบียบวิธีซิมเพล็กซ์ของนักศึกษาระหว่างการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับการสอนแบบปกติ

อ.นภาลัย  สีสด

Download

13

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม วิชาเคมีอินทรีย์ เรื่อง สเตอริโอเคมี

อ.ดร.อาทิตย์  เนื่องอุดม

Download

14

การพัฒนาความรู้ในการสอนวิชาเฉพาะด้านในวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อ.ดร.พินิจนันท์  เนื่องจากอวน

Download

15

การสร้างความเป็นกรณีทั่วไปเชิงพีชคณิตของนักศึกษาในบริบทของชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา

ผศ.ดร.บงกช  นิ่มตระกูล

Download

16

การเสริมแรงบวกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปรับพฤติกรรมของนักศึกษาในรายวิชามลพิษทางน้ำ เรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในน้ำ

ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์  สาริพันธ์

Download

17

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรายวิชาการรับรู้จากระยะไกลทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ เรื่อง การคำนวณพื้นที่โดยใช้เครื่องระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GPS)

อ.ดร.ขวัญชัย  ชัยอุดม

Download

18

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง

อ.ประนิตดา  เพ็งงิ้ว

Download

19

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจวิชาชีววิทยา 2 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM Education

ผศ.ดร.วันวิสาข์  ลิจ้วน

Download

20

การพัฒนาชุดกิจกรรมฟิสิกส์ตามกระบวนการสอนแบบร่วมมือ              เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผศ.พงศ์ธร  ลิมป์กฤตนุวัตร์

Download

21

ผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยก่อนเรียนที่มีต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา ในรายวิชากายวิภาคและสรีระวิทยาของสัตว์

ผศ.ประมวล  แซ่โค้ว

Download

22

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยวิธีการสร้างเงื่อนไขความรับผิดชอบและการเข้าชั้นเรียน

อ.ดร.รัติยาพร  ใจดี

Download

23

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้การสอนเสริมและสื่อออนไลน์ ในวิชาภาษาอังฤษสำหรับเกษตรศาสตร์

ผศ.เพียงใจ  เจียรวิชญกุล

Download

24

การพัฒนาแนวคิดในการเรียนวิชาธรณีวิทยา โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping)

อ.อรอนงค์  เสนาะจิต

Download

25

การศึกษาปัญหาในการพิสูจน์ข้อความทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อ.จันทนา  วรรณพันธุ์

Download

26

การพัฒนาทักษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง โครมาโทกราฟี

อ.อรนวล  หาญเม่ง

Download

27

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง การกำจัดเหล็กในน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการเคมีด้วยวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น รายวิชาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี

อ.สุชาดา  สวัสดี

Download

28

การพัฒนาวินัยด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลานักศึกษาหมู่เรียน 611245901 โดยวิธีถอดบทเรียนและการให้ข้อมูลย้อนกลับ

อ.ดร.กรองแก้ว  ฆิมเนตร

Download

29

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ เรื่อง การแก้สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ n โดยการจัดการเรียนรู้แบบ STAD

อ.นวลชื่น  ธานีพูน

Download

30

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซตและความสัมพันธ์ โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านการสร้างสื่อการสอน

อ.ดร.อภิรัฐ  ศิระวรกุล

Download