สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.)

มคอ.5 - 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ที่ รหัสวิชา วิชา อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสาขาวิชา ดาวน์โหลดไฟล์
1 วท 4104101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 อ.เขมจิรา เทคโนโลยีเครื่องกล Download
2 วท 4104101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 อ.เขมจิรา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม Download 
3 วท 4104113 พีชคณิตเชิงเส้น อ.ดร.อภิรัฐ คณิตศาสตร์ หมู่ 1  Download
4 วท 4104113 พีชคณิตเชิงเส้น อ.ดร.อภิรัฐ คณิตศาสตร์ หมู่ 2  Download
5 วท 4104114 แคลคูลัส 2 อ.สุดาภรณ์ คณิตศาสตร์ หมู่ 1  Download
6 วท 4104114 แคลคูลัส 2 อ.สุดาภรณ์ คณิตศาสตร์ หมู่ 2 Download
7 วท 4104115 หลักการทางคณิตศาสตร์ อ.จันทนา คณิตศาสตร์ หมู่ 1 Download
8 วท 4104115 หลักการทางคณิตศาสตร์ อ.จันทนา คณิตศาสตร์ หมู่ 2 Download
9 วท 4104202 ทฤษฎีเซต อ.ดร.อภิรัฐ คณิตศาสตร์ หมู่ 1 Download
10 วท 4104202 ทฤษฎีเซต อ.ดร.อภิรัฐ คณิตศาสตร์ หมู่ 2 Download
11 วท 4104206 พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน ผศ.ดร.บงกช คณิตศาสตร์ หมู่ 1 Download
12 วท 4104206 พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน ผศ.ดร.บงกช คณิตศาสตร์ หมู่ 2  Download
13 วท 4104304 การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับครู อ.สามารถ คณิตศาสตร์  Download
14 วท 4104305 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ อ.นวลชื่น คณิตศาสตร์ หมู่ 1  Download
15 วท 4104305 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ อ.นวลชื่น คณิตศาสตร์ หมู่ 2  Download
16 วท 4104306 ทฤษฎีกราฟ อ.นวลชื่น คณิตศาสตร์ หมู่ 1  Download
17 วท 4104306 ทฤษฎีกราฟ อ.นวลชื่น คณิตศาสตร์ หมู่ 2  Download
18 วท 4104307 การวิจัยดำเนินงาน อ.นภาลัย คณิตศาสตร์ หมู่ 1  Download
19 วท 4104307 การวิจัยดำเนินงาน อ.นภาลัย คณิตศาสตร์ หมู่ 2  Download
20 วท 4104311 การพัฒนาการคณิตศาสตร์ ผศ.สุธน คณิตศาสตร์  Download
21 วท 4104405 สัมมนาทางการศึกษาคณิตศาสตร์ ผศ.ดร.บงกช คณิตศาสตร์  Download
22 วท 4104406 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ อ.สามารถ คณิตศาสตร์  Download
23 วท 4104407 ทฤษฎีสมการ อ.ปิยดา คณิตศาสตร์ หมู่ 1  Download
24 วท 4104407 ทฤษฎีสมการ อ.ปิยดา คณิตศาสตร์ หมู่ 2  Download
25 วท 6001107 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ อ.เขมจิรา วิทยาการคอมพิวเตอร์  Download
26 ศท 0033406 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน อ.ปิยดา คณิตศาสตร์ หมู่ 1  Download
27 ศท 0033406 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน อ.ปิยดา คณิตศาสตร์ หมู่ 2  Download
28 ศท 0033406 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน อ.จันทนา การบัญชี  Download
29 ศท 0033406 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน อ.สามารถ การบัญชี  Download
30 ศท 0033406 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน อ.จันทนา ภาษาญี่ปุ่น  Download
31 ศท 0033406 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน อ.จันทนา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  Download
32 ศท 0044017 คณิตศาสตร์ทั่วไป อ.นภาลัย เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  Download
33 ศท 0044017 คณิตศาสตร์ทั่วไป อ.นภาลัย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  Download