สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ.)

มคอ.5 - 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 สาขาวิชาฟิสิกส์    
ที่ รหัสวิชา วิชา อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสาขาวิชา ดาวน์โหลดไฟล์
1 วท 4101103 ฟิสิกส์ 2 อ.อรอนงค์ ฟิสิกส์ Download 
2 วท 4101104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 อ.อรอนงค์ ฟิสิกส์  Download
3 วท 4101107 ฟิสิกส์ประยุกต์ อ.ณภัทรษกร เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  Download
4 วท 4101107 ฟิสิกส์ประยุกต์ อ.ดร.สรายุทธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  Download
5 วท 4101107 ฟิสิกส์ประยุกต์ อ.วราวุธ การจัดการอุตสาหกรรม  Download
6 วท 4101108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ อ.ณภัทรษกร เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  Download
7 วท 4101108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ อ.ดร.สรายุทธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  Download
8 วท 4101108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ อ.วราวุธ การจัดการอุตสาหกรรม  Download
9 วท 4101205 การสั่นและคลื่น อ.วราวุธ ฟิสิกส์  Download
10 วท 4101206 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ อ.ดร.สรายุทธ์ ฟิสิกส์  Download
11 วท 4101307 ฟิสิกส์แผนใหม่ อ.ณภัทรษกร ฟิสิกส์  Download
12 วท 4101309 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ อ.ดร.สราวุฒิ ฟิสิกส์  Download
13 วท 4101311 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อ.วราวุธ ฟิสิกส์  Download
14 วท 4101312 โครงงานฟิสิกส์ 1 (กรณีพิเศษ) อ.ณภัทรษกร ฟิสิกส์  Download
15 วท 4101312 โครงงานฟิสิกส์ 1 อ.ณภัทรษกร ฟิสิกส์  Download
16 วท 4101320 ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบควบคุม อ.ณภัทรษกร ฟิสิกส์  Download
17 วท 4101321 อิเล็กทรอนิกส์ อ.อรอนงค์ ฟิสิกส์  Download
18 วท 4101326 อุตุนิยมวิทยา อ.ดร.สราวุฒิ ฟิสิกส์  Download
19 วท 4101327 ธรณีวิทยา อ.อรอนงค์ ฟิสิกส์  Download
20 วท 4101329 พลศาสตร์ของไหล อ.ดร.สรายุทธ์ ฟิสิกส์  Download
21 วท 4101413 ฟิสิกส์ของแข็ง ผศ.ดร.กันตพัฒน์ ฟิสิกส์  Download
22 วท 4101416 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์ อ.ดร.สรายุทธ์ อ.อรอนงค์ ฟิสิกส์  Download
23 วท 4102103 เคมี 2 ผศ.ดร.วัลย์ลิกา ฟิสิกส์  Download
24 วท 4102104 ปฏิบัติการเคมี 2 ผศ.ดร.วัลย์ลิกา ฟิสิกส์  Download
25 วท 4104102 แคลคูลัส 2 อ.สุดาภรณ์ ฟิสิกส์  Download
26 ศท 0033402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ฟิสิกส์  Download