สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)

มคอ.5 - 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 สาขาวิชาเคมี วท.บ.
ที่ รหัสวิชา วิชา อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสาขาวิชา ดาวน์โหลดไฟล์
1 วท 4101101 ฟิสิกส์ 1 อ.ดร.สราวุฒิ เคมี  Download
2 วท 4101102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 อ.ดร.สราวุฒิ เคมี  Download
3 วท 4102103 เคมี 2 ผศ.ดร.วัลย์ลิกา เคมี  Download
4 วท 4102103 เคมี 2 อ.ดร.ธนวัฒน์ เคมี  Download
5 วท 4102104 ปฏิบัติการเคมี 2 ผศ.ดร.วัลย์ลิกา เคมี  Download
6 วท 4102105 เคมีพื้นฐาน ผศ.ไกรฤกษ์ วิศวกรรมศาสตร์ 61  Download
7 วท 4102105 เคมีพื้นฐาน ผศ.ไกรฤกษ์ วิศวกรรมศาสตร์ 62  Download
8 วท 4102106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ผศ.ไกรฤกษ์ วิศวกรรมศาสตร์ 61  Download
9 วท 4102106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ผศ.ไกรฤกษ์ วิศวกรรมศาสตร์ 62  Download
10 วท 4102211 เคมีอนินทรีย์ 1 อ.อรนวล เคมี  Download
11 วท 4102212 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 อ.อรนวล เคมี  Download
12 วท 4102231 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 ผศ.ดร.วัลย์ลิกา เคมี  Download
13 วท 4102232 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 ผศ.ดร.วัลย์ลิกา เคมี  Download
14 วท 4102247 เคมีสภาวะแวดล้อม อ.ดร.ธนวัฒน์ เคมี  Download
15 วท 4102248 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม อ.ดร.ธนวัฒน์ เคมี  Download
16 วท 4102261 เคมีความปลอดภัย อ.ดร.ธนวัฒน์ เคมี  Download
17 วท 4102270 ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี อ.ดร.ธนวัฒน์ เคมี  Download
18 วท 4102323 เคมีอินทรีย์ 2 อ.อรนวล เคมี  Download
19 วท 4102324 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 อ.อรนวล เคมี  Download
20 วท 4102325 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ เคมี Download 
21 วท 4102345 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ เคมี Download 
22 วท 4102346 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ เคมี Download 
23 วท 4102363 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น ผศ.ดร.วัลย์ลิกา เคมี  Download
24 วท 4102468 การพัฒนาผลิภัณฑ์พื้นบ้าน อ.ดร.ธนวัฒน์ เคมี  Download
25 วท 4102472 โครงการวิจัยทางเคมี อ.อรนวล เคมี  Download
26 วท 4102473 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี อ.อรนวล เคมี  Download
27 วท 4104102 แคลคูลัส 2 อ.สุดาภรณ์ เคมี Download