สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.)

มคอ.5 - 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 สาขาวิชาชีววิทยา
ที่ รหัสวิชา วิชา อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสาขาวิชา ดาวน์โหลดไฟล์
1 วท 4101101 ฟิสิกส์ 1 อ.ดร.สราวุฒิ ชีววิทยา Download 
2 วท 4101102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 อ.ดร.สราวุฒิ ชีววิทยา  Download
3 วท 4103103 ชีววิทยา 2 ผศ.ดร.วันวิสาข์ ชีววิทยา  Download
4 วท 4103104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 ผศ.ดร.วันวิสาข์ ชีววิทยา  Download
5 วท 4103107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน ผศ.ดร.พัชรี ร่มพยอม ชีววิทยา  Download
6 วท 4103108 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน ผศ.ดร.พัชรี ร่มพยอม ชีววิทยา  Download
7 วท 4103202 จุลชีววิทยา อ.เจนจิรา อ.กัลย์สุดา ชีววิทยา  Download
8 วท 4103203 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา อ.ดร.จิราวรรณ ชีววิทยา  Download
9 วท 4103204 นิเวศวิทยา ผศ.ดร.พงศ์ศรัณย์ ชีววิทยา  Download
10 วท 4103205 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ชีววิทยา  Download
11 วท 4103207 การจัดระบบและการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต อ.กัลย์สุดา ชีววิทยา  Download
12 วท 4103306 วิวัฒนาการ ผศ.ดร.พงศ์ศรัณย์ รศ.ดร.ดวงใจ ชีววิทยา  Download
13 วท 4103309 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต ผศ.ดร.วันวิสาข์ รศ.ดร.ดวงใจ ชีววิทยา  Download
14 วท 4103310 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต ผศ.ดร.วันวิสาข์ รศ.ดร.ดวงใจ ชีววิทยา  Download
15 วท 4103312 ราวิทยา อ.ดร.จิราวรรณ ชีววิทยา  Download
16 วท 4103313 จุลชีววิทยาทางอาหาร อ.เจนจิรา ชีววิทยา  Download
17 วท 4103316 ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา รศ.ดร.ดวงใจ อ.เจนจิรา อ.กัลย์สุดา ชีววิทยา  Download
18 วท 4103403 จุลชีววิทยาเกี่ยวกับอาหารหมัก อ.ดร.จิราวรรณ ชีววิทยา  Download
19 วท 4103408 สาหร่ายวิทยา ผศ.ดร.พงศ์ศรัณย์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ชีววิทยา  Download
20 วท 4103413 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา อ.เจนจิรา อ.กัลย์สุดา ชีววิทยา  Download
21 วท 4104101 แคลคูลัส 1 อ.เขมจิรา ชีววิทยา  Download