สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.)

มคอ.5 - 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ที่ รหัสวิชา วิชา อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสาขาวิชา ดาวน์โหลดไฟล์
1 วท 4101105 ฟิสิกส์พื้นฐาน อ.วราวุธ เกษตรศาสตร์ Download
2 วท 4101106 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน อ.วราวุธ เกษตรศาสตร์  Download
3 วท 4102107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน อ.อรนวล เกษตรศาสตร์  Download
4 วท 4103202 จุลชีววิทยา อ.เจนจิรา อ.กัลย์สุดา เกษตรศาสตร์  Download
5 วท 4103203 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา อ.กัลย์สุดา เกษตรศาสตร์  Download
6 วท 4201101 หลักการผลิตพืช ผศ.ดร.ประสาร เกษตรศาสตร์  Download
7 วท 4201104 ปฏิบัติงานฟาร์ม 2 ผศ.ดร.อำพล เกษตรศาสตร์  Download
8 วท 4201204 การผลิตสุกร ผศ.ประมวล เกษตรศาสตร์  Download
9 วท 4201205 กายวิภาคและสรีระวิทยาของสัตว์ ผศ.ประมวล เกษตรศาสตร์  Download
10 วท 4201206 สรีรวิทยาการผลิตพืช ผศ.ดร.ประสาร เกษตรศาสตร์  Download
11 วท 4201208 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์ ผศ.เพียงใจ เกษตรศาสตร์  Download
12 วท 4201305 เกษตรเพื่องานอดิเรก อ.ดร.รัติยาพร เลือกเสรี  Download
13 วท 4201308 หลักการขยายพันธุ์พืช ผศ.เพียงใจ เกษตรศาสตร์  Download
14 วท 4201309 การปลูกพืชแบบไร้ดิน อ.ดร.รัติยาพร เกษตรศาสตร์  Download
15 วท 4201311 สุขศาสตร์สัตว์ ผศ.ดร.อำพล เกษตรศาสตร์  Download
16 วท 4201315 การผสมเทียม ผศ.ประมวล เกษตรศาสตร์  Download
17 วท 4201318 การเลี้ยงสัตว์สวยงาม ผศ.ประมวล เลือกเสรี  Download
18 วท 4201321 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด อ.ดร.รัติยาพร เกษตรศาสตร์  Download
19 วท 4201327 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว อ.ดร.รัติยาพร เกษตรศาสตร์  Download
20 วท 4201332 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผศ.ดร.อำพล เกษตรศาสตร์  Download
21 วท 4201404 การตรวจและวิเคราะห์อาหารสัตว์ ผศ.ดร.อำพล เกษตรศาสตร์  Download
22 วท 4201419 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.อำพล ผศ.เพียงใจ เกษตรศาสตร์  Download
23 ศท 0033403 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.ประสาร การตลาด  Download
24 ศท 0033406 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน อ.นภาลัย เกษตรศาสตร์  Download