สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)

มคอ.5 - 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ที่ รหัสวิชา วิชา อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสาขาวิชา ดาวน์โหลดไฟล์
1 วท 4000201 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ อ.ดร.กรองแก้ว สิ่งแวดล้อม(กรณีพิเศษ) Download
2 วท 4104101 แคลคูลัส 1 อ.เขมจิรา สิ่งแวดล้อม  Download
3 วท 4203103 ชีววิทยา 2

ผศ.ดร.พงศ์ศรัณย์
รศ.ดร.ดวงใจ อ.กัลย์สุดา

สิ่งแวดล้อม  Download
4 วท 4203112 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อ.ดร.ขวัญชัย สิ่งแวดล้อม  Download
5 วท 4203207 เคมีอินทรีย์ อ.อรนวล สิ่งแวดล้อม  Download
6 วท 4203208 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ อ.อรนวล สิ่งแวดล้อม  Download
7 วท 4203216 มลพิษทางน้ำ ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์ อ.ประนิตดา สิ่งแวดล้อม  Download
8 วท 4203218 มลพิษทางดิน อ.ดร.กรองแก้ว สิ่งแวดล้อม  Download
9 วท 4203225 การรับรู้จากระยะไกลทางสิ่งแวดล้อม อ.ดร.ขวัญชัย สิ่งแวดล้อม  Download
10 วท 4203225 การรับรู้จากระยะไกลทางสิ่งแวดล้อม อ.ดร.ขวัญชัย สิ่งแวดล้อม (กรณีพิเศษ)  Download
11 วท 4203309 ชีวเคมี ผศ.ดร.ปิยวรรณ สิ่งแวดล้อม  Download
12 วท 4203310 ปฏิบัติการชีวเคมี ผศ.ดร.ปิยวรรณ สิ่งแวดล้อม  Download
13 วท 4203313 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร อ.ดร.ขวัญชัย สิ่งแวดล้อม (กรณีพิเศษ)  Download
14 วท 4203317 มลพิษทางอากาศ อ.ดร.กรองแก้ว สิ่งแวดล้อม  Download
15 วท 4203328 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์ สิ่งแวดล้อม  Download
16 วท 4203330 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อ.ประนิตดา สิ่งแวดล้อม  Download
17 วท 4203331 สัมมนาทางสิ่งแวดล้อม อ.ประนิตดา สิ่งแวดล้อม  Download
18 วท 4203332 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์ สิ่งแวดล้อม  Download
19 วท 4203335 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวลด้อม อ.ดร.กรองแก้ว สิ่งแวดล้อม  Download
20 วท 4203401 การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม อ.ดร.ขวัญชัย สิ่งแวดล้อม (กรณีพิเศษ)  Download
21 วท 4203413 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อ.ดร.ขวัญชัย อ.ดร.ศตพล สิ่งแวดล้อม  Download
22 ศท 0033401 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง อ.ดร.ภาวิณี โลจิตส์ติกส์  Download
23 ศท 0033401 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์ โลจิตส์ติกส์  Download
24 ศท 0033401 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง อ.ประนิตดา การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1  Download
25 ศท 0033401 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง อ.ประนิตดา การศึกษาปฐมวัย หมู่ 2  Download