สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)

มคอ.5 - 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ที่ รหัสวิชา วิชา อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสาขาวิชา ดาวน์โหลดไฟล์
1 วท 4103101 ชีววิทยา 1 รศ.ดร.ดวงใจ การอาหาร Download 
2 วท 4103102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 รศ.ดร.ดวงใจ การอาหาร  Download
3 วท 4103202 จุลชีววิทยา อ.เจนจิรา อ.กัลย์สุดา การอาหาร  Download
4 วท 4103203 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา อ.เจนจิรา การอาหาร  Download
5 วท 4104101 แคลคูลัส 1 อ.เขมจิรา การอาหาร  Download
6 วท 4202204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 ผศ.ศิริลดา การอาหาร  Download
7 วท 4202315 เทคโนโลยีอาหารหมัก ผศ.ศิริลดา เลือกเสรี  Download
8 วท 4202403 ปัญหาพิเศษ ผศ.กรรณิการ์ การอาหาร  Download
9 วท 4202405 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.ดร.สุวรนี การอาหาร Download 
10 วท 4202501 เคมีอินทรีย์ (สมทบ) อ.ดร.ภาราดร การอาหาร  Download
11 วท 4202501 เคมีอินทรีย์ อ.ดร.ภาราดร การอาหาร  Download
12 วท 4202502 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ อ.ดร.ภาราดร การอาหาร  Download
13 วท 4202505 เคมีปริมาณวิเคราะห์ อ.ดร.ภาราดร การอาหาร  Download
14 วท 4202506 ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห์ อ.ดร.ภาราดร การอาหาร  Download
15 วท 4202601 เคมีอาหาร ผศ.กรรณิการ์ การอาหาร  Download
16 วท 4202603 กฎหมาย มาตรฐานอาหารและความปลอดภัยอาหาร ผศ.กรรณิการ์ การอาหาร  Download
17 วท 4202605 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร ผศ.ศิริลดา การอาหาร  Download
18 วท 4202606 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร ผศ.ศิริลดา การอาหาร  Download
19 วท 4202608 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร อ.เพ็ญศิริ การอาหาร  Download
20 วท 4202612 ระเบียบวิธีวิจัย อ.ดร.สุวรนี การอาหาร  Download
21 วท 4202614 สัมมนา อ.ดร.สุวรนี การอาหาร  Download
22 วท 4202704 การตรวจวัดคุณภาพและการประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร อ.ดร.สุวรนี ผศ.ศิริลดา การอาหาร  Download
23 วท 4202707 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส ผศ.ศิริลดา การอาหาร Download
24 วท 4202707 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส (สมทบ) ผศ.ศิริลดา การอาหาร  Download
25 วท 4202720 เทคโนโลยีขนมอบ อ.ดร.สุวรนี เลือกเสรี  Download
26 วท 4202721 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม อ.เพ็ญศิริ เลือกเสรี  Download
27 ศท 0033404 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผศ.กรรณิการ์ การจัดการ  Download
28 ศท 0033404 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผศ.กรรณิการ์ การตลาด  Download
29 ศท 0033404 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.เพ็ญศิริ การศึกษาปฐมวัย 1  Download
30 ศท 0033404 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.เพ็ญศิริ การศึกษาปฐมวัย 2  Download
31 ศท 0033404 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.ดร.ภาราดร นิเทศศาสตร์  Download
32 ศท 0033404 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผศ.ศิริลดา อ.ดร.ภาราดร ภาษาจีน Download 
33 ศท 0033406 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน อ.นภาลัย การอาหาร  Download