สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

มคอ.5 - 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ที่ รหัสวิชา วิชา อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสาขาวิชา ดาวน์โหลดไฟล์
1 วท 4105103 ฟิสิกส์สำหรับครู 2 (4 ปี) ผศ.พงศ์ธร อ.ณภัทรษกร วิทยาศาสตร์ทั่วไป Download 
2 วท 4105103 ฟิสิกส์สำหรับครู 2 (5 ปี) ผศ.พงศ์ธร อ.ณภัทรษกร วิทยาศาสตร์ทั่วไป Download 
3 วท 4105104 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับครู 2 อ.ดร.พินิจนันท์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  Download
4 วท 4105203 เคมีสำหรับครู 2 อ.ดร.อาทิตย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  Download
5 วท 4105206 เคมีอินทรีย์ อ.ดร.อาทิตย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  Download
6 วท 4105303 ชีววิทยาสำหรับครู 2 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  Download
7 วท 4105311 พืชสมุนไพร ผศ.ดร.วันวิสาข์ เลือกเสรี  Download
8 วท 4105401 วิทยาศาสตร์โลก อ.ดร.พินิจนันท์ อ.ดร.ธนวัฒน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  Download
9 วท 4105402 อุตุนิยมวิทยาสำหรับครู ผศ.ดร.กันตพัฒน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  Download
10 วท 4105403 ดาราศาสตร์ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  Download
11 วท 4105405 วิทยาศาสตร์พลังงาน ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ผศ.ดร.วันวิสาข์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  Download
12 วท 4105407 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ อ.ดร.อาทิตย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  Download
13 วท 4105408 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผศ.พงศ์ธร วิทยาศาสตร์ทั่วไป  Download
14 วท 4105501 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ.ดร.พินิจนันท์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  Download
15 วท 4105504 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง อ.ดร.พินิจนันท์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  Download
16 ศท 0033402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ การบัญชี 1  Download
17 ศท 0033402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ การบัญชี 2  Download
18 ศท 0033402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ สังคมศึกษา  Download