สาขาวิชาเคมี (ค.บ.)

มคอ.5 - 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 สาขาวิชาเคมี ค.บ.
ที่ รหัสวิชา วิชา อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสาขาวิชา ดาวน์โหลดไฟล์
1 วท 4107110 ฟิสิกส์พื้นฐาน อ.อรอนงค์ เคมี ค.บ. Download
2 วท 4107112 ความปลอดภัยทางเคมี อ.สุชาดา เคมี ค.บ.  Download
3 วท 4107113 การสร้างสื่อและนวตกรรมทางเคมี ผศ.ประชาติ เคมี ค.บ. Download
4 วท 4107114 เคมีอนินทรีย์ ผศ.ประชาติ อ.สุชาดา เคมี ค.บ. Download
5 วท 4107205 ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี ผศ.ดร.ปิยวรรณ เคมี ค.บ.  Download
6 วท 4107206 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี อ.สุชาดา เคมี ค.บ.  Download
7 วท 4107207 เคมีวิเคราะห์ ผศ.ดร.ปิยวรรณ เคมี ค.บ. Download
8 วท 4107208 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ผศ.ดร.ปิยวรรณ เคมี ค.บ.  Download
9 วท 4107304 การซ่อมและการออกแบบสร้างเครื่องมือ ผศ.ประชาติ เคมี ค.บ.  Download
10 วท 4107305 หลักสถิติและวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อ.ดร.ภาวิณี ผศ.ดร.ปิยวรรณ เคมี ค.บ.  Download
11 วท 4107306 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ อ.ดร.ภาวิณี เคมี ค.บ.  Download
12 วท 4107307 การสอนวิทยาศาสตร์-เคมี ผศ.ดร.พัชรี ร่มพยอม เคมี ค.บ.  Download
13 วท 4107401 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ผศ.ประชาติ และคณะ เคมี ค.บ.  Download
14 วท 4107404 สัมมนาทางเคมีศึกษา ผศ.ดร.พัชรี ร่มพยอม เคมี ค.บ.  Download
15 วท 4107405 เคมีประยุกต์ อ.ดร.ภาวิณี ผศ.ดร.ปิยวรรณ เคมี ค.บ.  Download
16 วท 4107406 ยูนิตโอเปอเรชัน ผศ.ประชาติ เคมี ค.บ.  Download
17 วท 4107417 เคมีพื้นผิว อ.ดร.ภาวิณี เคมี ค.บ.  Download
18 วท 4107418 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม อ.สุชาดา เคมี ค.บ.  Download