สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ.)

มคอ. 3 - 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 สาขาวิชาฟิสิกส์

ที่

รหัสวิชา

วิชา

อาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาสาขาวิชา

ดาวน์โหลด

1

วท 4101101

ฟิสิกส์ 1

อ.ดร.สราวุฒิ

631245201:ฟิสิกส์

 Download

2

วท 4101102

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

อ.ดร.สราวุฒิ

631245201:ฟิสิกส์

 Download

3

วท 4101105

ฟิสิกส์พื้นฐาน

อ.อรอนงค์

631646201:วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

 Download

4

วท 4101105

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ผศ.ดร.กันตพัฒน์

วิศวกรรมสารสนเทศ (เทียบโอน)

 Download

5

วท 4101106

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

อ.อรอนงค์

621646201:วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

 Download

6

วท 4101106

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

ผศ.ดร.กันตพัฒน์

วิศวกรรมสารสนเทศ (เทียบโอน)

 Download

7

วท 4101107

ฟิสิกส์ประยุกต์

อ.ดร.สรายุทธ์

621525201:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 Download

8

วท 4101107

ฟิสิกส์ประยุกต์

อ.ณภัทรษกร

621544301:เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 Download

9

วท 4101107

ฟิสิกส์ประยุกต์

อ.วราวุธ

631545201:การจัดการอุตสาหกรรม

 Download

10

วท 4101108

ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์

อ.ดร.สรายุทธ์

621525201:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download 

11

วท 4101108

ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์

อ.ณภัทรษกร

621544301:เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 Download

12

วท 4101108

ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์

อ.วราวุธ

631545201:การจัดการอุตสาหกรรม

 Download

13

วท 4101201

กลศาสตร์คลาสสิก

อ.ดร.สรายุทธ์

621245201:ฟิสิกส์

 Download

14

วท 4101202

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

อ.วราวุธ

621245201:ฟิสิกส์

 Download

15

วท 4101203

ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง

อ.ดร.สราวุฒิ

621245201:ฟิสิกส์

 Download

16

วท 4101204

ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์

อ.ดร.สรายุทธ์

621245201:ฟิสิกส์

 Download

17

วท 4101308

สัมมนาฟิสิกส์

อ.ณภัทรษกร

611245201:ฟิสิกส์

 Download

18

วท 4101310

กลศาสตร์ควอนตัม 1

อ.ดร.สรายุทธ์

611245201:ฟิสิกส์

 Download

19

วท 4101317

วัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น

อ.ณภัทรษกร

601245201:ฟิสิกส์

 Download

20

วท 4101319

ทัศนศาสตร์

อ.อรอนงค์

611245201:ฟิสิกส์

 Download

21

วท 4101322

ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์

อ.ณภัทรษกร

611245201:ฟิสิกส์

 Download

22

วท 4101324

วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น

อ.ดร.สราวุฒิ

611245201:ฟิสิกส์

 Download

23

วท 4101325

ดาราศาสตร์ฟิสิกส์

ผศ.ดร.กันตพัฒน์

611245201:ฟิสิกส์

 Download

24

วท 4101330

ฟิสิกส์อนุภาค

อ.วราวุธ

611245201:ฟิสิกส์

 Download

25

วท 4101334

การเขียนแบบสำหรับวิทยาศาสตร์

อ.ณภัทรษกร

611245201:ฟิสิกส์

 Download

26

วท 4101340

รังสีอาทิตย์

อ.ดร.สราวุฒิ

611245201:ฟิสิกส์

 Download

27

วท 4101414

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

อ.อรอนงค์

601245201:ฟิสิกส์

 Download

28

วท 4101416

โครงงานฟิสิกส์ 2

อ.ดร.สราวุฒิ

601245201:ฟิสิกส์

 Download

29

วท 4101420

การเตรียมความพร้อมสำรหับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์

อ.ดร.สรายุทธ์ อ.อรอนงค์

601245201:ฟิสิกส์

 Download

30

วท 4102101

เคมี 1

ผศ.ดร.วัลย์ลิกา

631245201:ฟิสิกส์

Download 

31

วท 4102102

ปฏิบัติการเคมี 1

ผศ.ดร.วัลย์ลิกา

631245201:ฟิสิกส์

Download 

32

วท 4103101

ชีววิทยา 1

รศ.ดร.ดวงใจ อ.เจนจิรา อ.กัลย์สุดา

621245201:ฟิสิกส์

Download 

33

วท 4103102

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

อ.เจนจิรา

621245201:ฟิสิกส์

Download 

34

วท 4104103

สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

อ.ณภัทรษกร

611245201:ฟิสิกส์

Download 

35

วท 4104104

แคลคูลัส 1

อ.เขมจิรา

631245201:ฟิสิกส์

Download 

36

ศท 0033406

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อ.สุดาภรณ์

621245201:ฟิสิกส์ และ611525201:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download