สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)

มคอ. 3 - 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 สาขาวิชาเคมี วท.บ.

ที่

รหัสวิชา

วิชา

อาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาสาขาวิชา

ดาวน์โหลด

1

วท 4101103

ฟิสิกส์ 2

อ.อรอนงค์

621241901:เคมี วท.บ.

 Download

2

วท 4101104

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

อ.อรอนงค์

621241901:เคมี วท.บ.

 Download

3

วท 4102101

เคมี 1

ผศ.ดร.วัลย์ลิกา

631241901:เคมี วท.บ.

 Download

4

วท 4102102

ปฏิบัติการเคมี 1

ผศ.ดร.วัลย์ลิกา

631241901:เคมี วท.บ.

 Download

5

วท 4102221

เคมีอินทรีย์ 1

อ.อรนวล

621241901:เคมี วท.บ.

 Download

6

วท 4102222

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

อ.อรนวล

621241901:เคมี วท.บ.

 Download

7

วท 4102233

เคมีเชิงฟิสิกส์ 2

ผศ.ดร.วัลย์ลิกา สุขสำราญ

601241901:เคมี วท.บ.

 Download

8

วท 4102234

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2

ผศ.ดร.วัลย์ลิกา สุขสำราญ

601241901:เคมี วท.บ.

 Download

9

วท 4102241

เคมีวิเคราะห์

อ.ดร.เขมาวดี

621241901:เคมี วท.บ.

 Download

10

วท 4102242

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

อ.ดร.เขมาวดี

621241901:เคมี วท.บ.

 Download

11

วท 4102251

ชีวเคมี

อ.ดร.ธนวัฒน์

เคมี วท.บ.

 Download

12

วท 4102252

ปฏิบัติการชีวเคมี

อ.ดร.ธนวัฒน์

เคมี วท.บ.

 Download

13

วท 4102313

เคมีอนินทรีย์ 2

อ.ดร.เขมาวดี

611241901:เคมี วท.บ.

 Download

14

วท 4102314

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2

อ.ดร.เขมาวดี

611241901:เคมี วท.บ.

 Download

15

วท 4102343

การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1

ผศ.ดร.ประสิทธิ์

611241901:เคมี วท.บ.

 Download

16

วท 4102344

ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1

ผศ.ดร.ประสิทธิ์

611241901:เคมี วท.บ.

 Download

17

วท 4102362

ยูนิตโอเปอเรชัน

อ.ดร.ธนวัฒน์

611241901:เคมี วท.บ.

 Download

18

วท 4102364

การเป่าแก้วเบื้องต้น

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ

611241901:เคมี วท.บ.

 Download

19

วท 4102449

การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือชั้นสูง

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ

601241901:เคมี วท.บ.

 Download

20

วท 4102467

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมี

อ.ดร.เขมาวดี

601241901:เคมี วท.บ.

 Download

21

วท 4102469

เคมีสี

อ.อรนวล

601241901:เคมี วท.บ.

 Download

22

วท 4102471

สัมมนาเฉพาะทางเคมี

อ.ดร.ธนวัฒน์

601241901:เคมี วท.บ.

 Download

23

วท 4103101

ชีววิทยา 1

รศ.ดร.ดวงใจ อ.เจนจิรา อ.กัลย์สุดา

631241901:เคมี วท.บ.

 Download

24

วท 4103102

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

อ.เจนจิรา

631241901:เคมี วท.บ.

 Download

25

วท 4104104

แคลคูลัส 1

อ.เขมจิรา

631241901:เคมี วท.บ.

 Download

26

ศท 0033405

เคมีในชีวิตประจำวัน

อ.ดร.ธนวัฒน์

631241901:เคมี วท.บ.

 Download

27

ศท 0033406

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อ.ดร.อภิรัฐ

631241901:เคมี วท.บ.

 Download