สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.)

มคอ. 3 - 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 สาขาวิชาชีววิทยา

ที่

รหัสวิชา

วิชา

อาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาสาขาวิชา

ดาวน์โหลด

1

วท 4102101

เคมี 1

อ.อรนวล

631243801:ชีววิทยา

 download

2

วท 4102102

ปฏิบัติการเคมี 1

อ.อรนวล

631243801:ชีววิทยา

  download

3

วท 4103101

ชีววิทยา 1

รศ.ดร.ดวงใจ อ.เจนจิรา อ.กัลย์สุดา

631243801:ชีววิทยา

  download

4

วท 4103102

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

รศ.ดร.ดวงใจ

631243801:ชีววิทยา

  download

5

วท 4103105

ชีวเคมีพื้นฐาน

อ.สุชาดา

621243801:ชีววิทยา

  download

6

วท 4103106

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

อ.สุชาดา

621243801:ชีววิทยา

  download

7

วท 4103201

เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น

รศ.ดร.ดวงใจ อ.เจนจิรา อ.กัลย์สุดา

601243801:ชีววิทยา

  download

8

วท 4103206

ความหลากหลายทางชีวภาพ

อ.ดร.จิราวรรณ

621243801:ชีววิทยา

  download

9

วท 4103301

อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์

อ.ดร.จิราวรรณ

611243801:ชีววิทยา

  download

10

วท 4103302

ชีววิทยาของเซลล์

รศ.ดร.ดวงใจ

611243801:ชีววิทยา

  download

11

วท 4103303

ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์

รศ.ดร.ดวงใจ

611243801:ชีววิทยา

  download

12

วท 4103307

พันธุศาสตร์และการสืบพันธุ์

ผศ.ดร.พงศ์ศรัณย์

611243801:ชีววิทยา

  download

13

วท 4103308

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการสืบพันธุ์

อ.เจนจิรา

611243801:ชีววิทยา

  download

14

วท 4103311

สถิติสำหรับชีววิทยา

อ.ดร.สุวรนี

611243801:ชีววิทยา

  download

15

วท 4103314

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ผศ.ดร.พงศ์ศรัณย์

601243801:ชีววิทยา

  download

16

วท 4103401

สัมมนาทางชีววิทยา

รศ.ดร.ดวงใจ ผศ.ดร.พงศ์ศรัณย์ อ.ดร.จิราวรรณ อ.เจนจิรา อ.กัลย์สุดา

601243801:ชีววิทยา

  download

17

วท 4103404

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

อ.กัลย์สุดา

601243801:ชีววิทยา

  download

18

วท 4103405

แบคทีเรียก่อโรค

อ.เจนจิรา

601243801:ชีววิทยา

  download

19

วท 4103409

โครงงานวิจัยทางชีววิทยา

อ.ดร.จิราวรรณ

601243801:ชีววิทยา

  download

20

วท 4103413

การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา

อ.เจนจิรา อ.กัลย์สุดา

601243801:ชีววิทยา

  download

21

วท 4104102

แคลคูลัส 2

อ.นวลชื่น

621243801:ชีววิทยา

  download

22

ศท 0033403

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.เพียงใจ

631243801:ชีววิทยา

  download

23

ศท 0033406

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อ.จันทนา

621243801:ชีววิทยา

  download