สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.)

มคอ. 3 - 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ที่

รหัสวิชา

วิชา

อาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาสาขาวิชา

ดาวน์โหลด

1

วท 4102255

ชีวเคมีพื้นฐาน

อ.ดร.ธนวัฒน์

621240101:เกษตรศาสตร์

 download

2

วท 4103101

ชีววิทยา 1

รศ.ดร.ดวงใจ อ.เจนจิรา อ.กัลย์สุดา

631240101:เกษตรศาสตร์

 download

3

วท 4103102

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

อ.กัลย์สุดา

631240101:เกษตรศาสตร์

 download

4

วท 4201102

หลักการเลี้ยงสัตว์

ผศ.ประมวล

631240101:เกษตรศาสตร์

 download

5

วท 4201103

ปฏิบัติงานฟาร์ม 1

ผศ.ดร.ประสาร

631240101:เกษตรศาสตร์

 download

6

วท 4201201

หลักพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์

ผศ.เพียงใจ

621240101:เกษตรศาสตร์

 download

7

วท 4201202

ปฐพีวิทยา

อ.ดร.รัติยาพร

621240101:เกษตรศาสตร์

 download

8

วท 4201203

การผลิตสัตว์ปีก

ผศ.ดร.อำพล

621240101:เกษตรศาสตร์

 download

9

วท 4201301

พืชไร่เศรษฐกิจ

ผศ.เพียงใจ

611240101:เกษตรศาสตร์

 download

10

วท 4201302

การเกษตรแบบยั่งยืน

ผศ.ดร.ประสาร

611240101:เกษตรศาสตร์

 download

11

วท 4201305

เกษตรเพื่องานอดิเรก

อ.ดร.รัติยาพร

เกษตรศาสตร์

 download

12

วท 4201314

การผลิตโคเนื้อโคนม

ผศ.ดร.อำพล

611240101:เกษตรศาสตร์

 download

13

วท 4201317

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์

ผศ.ประมวล

เกษตรศาสตร์

 download

14

วท 4201318

การเลี้ยงสัตว์สวยงาม

ผศ.ประมวล

ออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

download

15

วท 4201325

เมล็ดและเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ด

ผศ.เพียงใจ

601240101:เกษตรศาสตร์

 download

16

วท 4201328

พฤติกรรมของสัตว์

ผศ.ประมวล

601240101:เกษตรศาสตร์

 download

17

วท 4201329

ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร

อ.ดร.รัติยาพร

611240101:เกษตรศาสตร์

 download

18

วท 4201330

สถิติและการทดลองทางการเกษตร

ผศ.ดร.อำพล

611240101:เกษตรศาสตร์

 download

19

วท 4201331

มาตรฐานฟาร์มและมาตรฐานการจัดการผลผลิตสัตว์

ผศ.ดร.อำพล

611240101:เกษตรศาสตร์

 download

20

วท 4201401

ปัญหาพิเศษ

ผศ.ดร.อำพล

601240101:เกษตรศาสตร์

 download

21

วท 4201402

สัมมนาทางการเกษตร

ผศ.ดร.ประสาร

601240101:เกษตรศาสตร์

 download

22

วท 4201404

การตรวจและวิเคราะห์อาหารสัตว์

ผศ.ดร.อำพล

601240101:เกษตรศาสตร์

 download

23

วท 4201413

ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต

อ.ดร.รัติยาพร

601240101:เกษตรศาสตร์

 download

24

ศท 0033403

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ดร.ประสาร

ภาษาจีน

download

25

ศท 0033403

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง

อ.ดร.รัติยาพร

 

download

26

วท 4102105

เคมีพื้นฐาน

ผศ.ไกรฤกษ์

เกษตรศาสตร์

download

27

วท 4102106

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

ผศ.ไกรฤกษ์

เกษตรศาสตร์

download