สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)

มคอ. 3 - 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ที่

รหัสวิชา

วิชา

อาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาสาขาวิชา

ดาวน์โหลด

1

วท 4101105

ฟิสิกส์พื้นฐาน

อ.สราวุฒิ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

download

2

วท 4101106

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

อ.สราวุฒิ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

download

3

วท 4102101

เคมี 1

อ.อรนวล

631245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

4

วท 4104102

แคลคูลัส 2

อ.นวลชื่น

621245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

5

วท 4203102

ชีววิทยา 1

ผศ.ดร.พงศ์ศรัณย์

631245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

6

วท 4203104

ปฏิบัติการชีววิทยา

รศ.ดร.ดวงใจ

631245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

7

วท 4203205

เคมีวิเคราะห์

ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์ อ.ดร.กรองแก้ว อ.ประนิตดา

621245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

8

วท 4203206

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์ อ.ดร.กรองแก้ว อ.ประนิตดา

621245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

9

วท 4203220

มูลฝอยและของเสียอันตราย

อ.ดร.กรองแก้ว

621245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

10

วท 4203234

ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ขวัญชัย

621245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

11

วท 4203311

สถิติเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.กรองแก้ว

611245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

12

วท 4203313

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ศตพล

611245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

13

วท 4203324

เทคโนโลยีพลังงาน

ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์ อ.ดร.สราวุฒิ

611245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

14

วท 4203326

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ขวัญชัย

611245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

15

วท 4203327

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร

อ.ดร.ขวัญชัย

611245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

16

วท 4203333

การอนุรักษ์และพัฒนาพลังงาน

อ.ดร.ศตพล อ.วราวุธ

611245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

17

วท 4203337

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์

611245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

18

วท 4203421

การบำบัดน้ำเสีย

อ.ประนิตดา

601245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

19

วท 4203422

กากอุตสาหกรรม

อ.ดร.กรองแก้ว

601245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

20

วท 4203429

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

อ.ดร.ศตพล

601245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

21

วท 4203442

โครงงานด้านสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ขวัญชัย

601245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download

22

ศท 0033401

สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง

ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์

621345301:ภาษาอังกฤษ

 download

23

ศท 0033401

สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง

อ.ประนิตดา

621348101:การท่องเที่ยวและการโรงแรม

 download

24

ศท 0033401

สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง

อ.ประนิตดา

621749101:การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 download

25

ศท 0033401

สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง

ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์

631340901:ภาษาญี่ปุ่น

 download

26

ศท 0033401

สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง

ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์

631545201:การจัดการอุตสาหกรรม

 download

27

ศท 0033401

สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง

ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์

631947001:รัฐประศาสนศาสตร์

 download

28

ศท 0033402

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

ผศ.ดร.วันวิสาข์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

download

29

ศท 0033406

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อ.ดร.อภิรัฐ

631245901:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 download