สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)

มคอ. 3 - 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ที่

รหัสวิชา

วิชา

อาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาสาขาวิชา

ดาวน์โหลด

1

วท 4101105

ฟิสิกส์พื้นฐาน

อ.วราวุธ

631243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

2

วท 4101106

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

อ.วราวุธ

631243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

3

วท 4202503

ชีวเคมีทั่วไป

อ.ดร.ภาราดร

621243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

4

วท 4202504

ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

อ.ดร.ภาราดร

621243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

5

วท 4202507

เคมีเชิงฟิสิกส์

อ.ดร.ภาราดร

621243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

6

วท 4202508

สถิติเพื่อการวิจัย

อ.ดร.สุวรนี

611243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

7

วท 4202602

สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ผศ.กรรณิการ์

621243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

8

วท 4202604

หลักการวิเคราะห์อาหาร

ผศ.กรรณิการ์

611243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

9

วท 4202607

การแปรรูปอาหาร

อ.เพ็ญศิริ

611243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

10

วท 4202609

วิศวกรรมอาหารขั้นพื้นฐาน

อ.เพ็ญศิริ

611243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

11

วท 4202610

ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร

อ.เพ็ญศิริ

611243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

12

วท 4202611

การประกันและการควบคุมคุณภาพอาหาร

ผศ.ศิริลดา

601243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

13

วท 4202613

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

อ.ดร.สุวรนี

631243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

14

วท 4202701

การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ

ผศ.ศิริลดา

621243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

15

วท 4202703

อาหารและโภชนาการ

อ.ดร.สุวรนี

611243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

16

วท 4202712

เทคโนโลยีการหมัก

ผศ.ศิริลดา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

17

วท 4202725

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

ผศ.กรรณิการ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

18

วท 4202731

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร

ผศ.ศิริลดา

601243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

19

วท 4202801

ปัญหาพิเศษ

ผศ.กรรณิการ์

601243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

20

วท 4202803

การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อ.เพ็ญศิริ

601243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

21

ศท 0033404

อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

อ.เพ็ญศิริ

631044101:นิเทศศาสตร์

 download

22

ศท 0033404

อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผศ.กรรณิการ์

631243101:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

23

ศท 0033404

อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

อ.ดร.ภาราดร

631544301:เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 download

24

วท 4102105

เคมีพื้นฐาน

ผศ.ไกรฤกษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download

25

วท 4102106

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

ผศ.ไกรฤกษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 download