สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.)

มคอ. 3 - 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ที่

รหัสวิชา

วิชา

อาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาสาขาวิชา

ดาวน์โหลด

1

วท 4104110

ความน่าจะเป็นและสถิติ

อ.ปิยดา

631142001:คณิตศาสตร์

 download

2

วท 4104110

ความน่าจะเป็นและสถิติ

อ.ปิยดา

631142002:คณิตศาสตร์

  download

3

วท 4104111

ระบบจำนวน

อ.นวลชื่น

631142001-2:คณิตศาสตร์

  download

4

วท 4104112

แคลคูลัส 1

อ.สุดาภรณ์

631142001:คณิตศาสตร์

  download

5

วท 4104112

แคลคูลัส 1

อ.สุดาภรณ์

631142002:คณิตศาสตร์

  download

6

วท 4104205

พีชคณิตนามธรรม

ผศ.สุธน

611152001-2:คณิตศาสตร์

  download

7

วท 4104207

สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1

อ.ปิยดา

601152001:คณิตศาสตร์

  download

8

วท 4104207

สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1

อ.ปิยดา

601152002:คณิตศาสตร์

  download

9

วท 4104209

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อ.สามารถ

601152001-2:คณิตศาสตร์

  download

10

วท 4104210

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

ผศ.ดร.บงกช

621142001:คณิตศาสตร์

  download

11

วท 4104210

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

ผศ.ดร.บงกช

621142002:คณิตศาสตร์

  download

12

วท 4104211

ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อ.สามารถ

621142001-2:คณิตศาสตร์

  download

13

วท 4104212

วิทยาการคำนวณ

อ.นภาลัย

621142001-2:คณิตศาสตร์

  download

14

วท 4104301

พีชคณิตเชิงเส้น

อ.ดร.อภิรัฐ

611152001:คณิตศาสตร์

  download

15

วท 4104301

พีชคณิตเชิงเส้น

อ.ดร.อภิรัฐ

611152002:คณิตศาสตร์

  download

16

วท 4104302

การวัดและเรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

ผศ.ดร.บงกช

611152001:คณิตศาสตร์

  download

17

วท 4104302

การวัดและเรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

ผศ.ดร.บงกช

611152002:คณิตศาสตร์

  download

18

วท 4104314

ค่ายคณิตศาสตร์

อ.จันทนา

611152001:คณิตศาสตร์

  download

19

วท 4104314

ค่ายคณิตศาสตร์

อ.จันทนา

611152002:คณิตศาสตร์

  download

20

วท 4104402

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

อ.นภาลัย

601152001:คณิตศาสตร์

  download

21

วท 4104402

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

อ.นภาลัย

601152002:คณิตศาสตร์

  download

22

ศท 0022305

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ

ผศ.ดร.บงกช

621142001-2:คณิตศาสตร์

  download

23

ศท 0033406

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อ.สุดาภรณ์

621245201:ฟิสิกส์ และ611525201:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  download

24

ศท 0033406

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อ.เขมจิรา

621246401:เทคโนโลยีสารสนเทศ

  download

25

ศท 0033406

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อ.จันทนา

631348101:การท่องเที่ยวและการโรงแรม

  download

26

ศท 0033406

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อ.ดร.อภิรัฐ

631545801:เทคโนโลยีเครื่องกล

  download

27

ศท 0033406

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อ.ดร.อภิรัฐ

631646201:วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

  download

28

ศท 0033406

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อ.จันทนา

631747301:การจัดการโลจิสติกส์

  download

29

ศท 0033406

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อ.จันทนา

631749801:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  download

30

ศท 0033406

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อ.เขมจิรา

631947001:รัฐประศาสนศาสตร์

  download

31

ศท 0044017

คณิตศาสตร์ทั่วไป

อ.สุดาภรณ์

611525801:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  download