สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

มคอ. 3 - 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ที่

รหัสวิชา

วิชา

อาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาสาขาวิชา

ดาวน์โหลด

1

วท 4105101

ฟิสิกส์สำหรับครู 1

อ.ดร.พินิจนันท์ อ.ณภัทรษกร

631146101-2:วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

2

วท 4105105

กลศาสตร์

ผศ.ดร.กันตพัฒน์

611156101-2:วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

3

วท 4105106

แม่เหล็กไฟฟ้า

ผศ.พงศ์ธร

601156101-2:วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

4

วท 4105201

เคมีสำหรับครู 1

อ.ดร.อาทิตย์

631146101-2:วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

5

วท 4105205

เคมีอนินทรีย์

อ.ดร.อาทิตย์

611156101-2:วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

6

วท 4105301

ชีววิทยาสำหรับครู 1

ผศ.ดร.วันวิสาข์

631146101-2:วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

7

วท 4105306

กายวิภาคและสรีรวิทยา

ผศ.ดร.วันวิสาข์

611156101-2:วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

8

วท 4105311

พืชสมุนไพร

ผศ.ดร.วันวิสาข์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

9

วท 4105312

สาหร่ายวิทยา

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์

601156101-2:วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

10

วท 4105401

วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

อ.ดร.พินิจนันท์ อ.ดร.ธนวัฒน์

621146101-2:วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

11

วท 4105404

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์

601156101-2:วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

12

วท 4105406

สัมมนาวิทยาศาสตร์

ผศ.พงศ์ธร

601156101-2:วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

13

วท 4105410

วิทยาศาสตร์บูรณาการ 1

อ.ดร.พินิจนันท์

621146101-2:วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

14

วท 4105507

สะเต็มศึกษา

อ.ดร.พินิจนันท์

601156101-2:วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

15

วท 4105601

ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ อ.ดร.อาทิตย์

611156101-2:วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

16

วท 4105602

คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ ผศ.พงศ์ธร

621146101-2:วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

17

ศท 0022305

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ

อ.ดร.พินิจนันท์ ผศ.ดร.วันวิสาข์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 download

18

ศท 0033402

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

ผศ.ดร.วันวิสาข์

611153201-2:ดนตรีศึกษา

 download

19

ศท 0033402

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

ผศ.ดร.วันวิสาข์

621246301:วิทยาการคอมพิวเตอร์

 download

20

ศท 0033402

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

ผศ.ดร.วันวิสาข์

621749801:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 download

21

ศท 0033402

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

ผศ.ดร.วันวิสาข์

631729801:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)

 download