สาขาวิชาเคมี (ค.บ.)

มคอ. 3 - 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 สาขาวิชาเคมี ค.บ.

ที่

รหัสวิชา

วิชา

อาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาสาขาวิชา

ดาวน์โหลด

1

วท 4107104

ชีววิทยาพื้นฐาน

อ.เจนจิรา อ.กัลย์สุดา

611151901:เคมี ค.บ.

 download

2

วท 4107108

หลักเคมี

ผศ.ประชาติ อ.สุชาดา

631141901:เคมี ค.บ.

 download

3

วท 4107109

การออกแบบการทดลองสำหรับวิชาเคมี

ผศ.ประชาติ อ.สุชาดา

611151901:เคมี ค.บ.

 download

4

วท 4107109

ชีววิทยาพื้นฐาน

อ.เจนจิรา อ.กัลย์สุดา

631141901:เคมี ค.บ.

 download

5

วท 4107111

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

อ.จันทนา

631141901:เคมี ค.บ.

 download

6

วท 4107210

เคมีอินทรีย์

อ.ดร.ภาวิณี

621141901:เคมี ค.บ.

 download

7

วท 4107211

เคมีวิเคราะห์

ผศ.ดร.ปิยวรรณ

621141901:เคมี ค.บ.

 download

8

วท 4107214

ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี

ผศ.ประชาติ

621141901:เคมี ค.บ.

 download

9

วท 4107301

การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1

ผศ.ดร.ปิยวรรณ

611151901:เคมี ค.บ.

 download

10

วท 4107302

ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1

ผศ.ดร.ปิยวรรณ

611151901:เคมี ค.บ.

 download

11

วท 4107303

เคมีสิ่งแวดล้อม

อ.สุชาดา

611151901:เคมี ค.บ.

 download

12

วท 4107402

โครงงานวิทยาศาสตร์ 2

ผศ.ประชาติ อ.สุชาดา 
ผศ.ดร.ปิยวรรณ อ.ดร.ภาวิณี

601151901:เคมี ค.บ.

 download

13

วท 4107403

เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

อ.ดร.ภาวิณี

601151901:เคมี ค.บ.

 download

14

วท 4107407

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-เคมีศึกษา

ผศ.ดร.พัชรี

601151901:เคมี ค.บ.

 download