รายละเอียดกิจกรรมการประกวด การแข่งขันและการอบรมเชิงปฏิบัติการ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2563 
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

Linkเอกสารรายละเอียดกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด การแข่งขันและการอบรมเชิงปฏิบัติการ