ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมการประกวด การแข่งขันและการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ประกาศผลการตัดสิน

กิจกรรมการประกวด การแข่งขันและการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

ผลการตัดสิน
กิจกรรมการประกวดโครงการโรงเรียนสีเขียว (Green School)

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
ชื่อโครงการ : โครงงานโรงเรียนสีเขียว เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ

ทีมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
-นางสาวธนัญญา หงษ์คำ
-นางสาวสุนันท์ ทองสัมฤทธิ์
-นางสาวพรพรรณ ชื่นใจดี

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
นายภีชาวิชญ์ ยางงาม
นายเอกรัตน์ นกแก้ว


ผลการตัดสิน
กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


ผลการตัดสิน
กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาเเละเคมี

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
นายอนุรักษ์ สนธิพงค์
นางสาวสลิลา เยื้อนแย้ม
ครูที่ปรึกษา : คุณครูวรรณนภา ธุววิทย์
ชื่อเรื่อง : การสกัด wax จากใบบัวเพื่อลดการตกสีของผ้ามัดย้อม
_________________________________

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
นางสาวขวัญตา แต่งงาม
นางสาวเมธาพร ฉันท์แต่ง
ครูที่ปรึกษา : คุณครูพรพิมล ทดทะศรี
ชื่อเรื่อง : การสกัดเจลโลสจากเมล็ดมะขามเพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเชื้อราในผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
_________________________________

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
นายรัตน์ฐสิทธิ์ สอนเย็น
นางสาวเมธาวี พรหมจุล
ครูที่ปรึกษา : คุณครูนิรันดร์ เหลืองสวรรค์
ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมต้นกระแตไต่ไม้เทียมเกาะหลักสำหรับอนุบาลกล้าไม้ปลูกป่า อนุรักษ์น้ำ


ขั้นตอนการรับเงินรางวัล

เรียน ผู้ชนะการประกวด/แข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2563

ขอให้ผู้ชนะการประกวด/แข่งขัน ดำเนินการดังนี้
1. ปริ้นใบสำคัญรับเงินได้ที่ลิ้งค์
https://drive.google.com/…/1ncwuKHYkc58Hs19CpPGlms6uVPX-eUJ… ให้ตรงกับผลการแข่งขันของตนเอง โดยชื่อผู้รับเงินจะต้องตรงกับชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในกรณีที่แข่งขันเป็นทีมให้ลงชื่อผู้รับเงินเพียงคนเดียว พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและลงนามสำเนาถูกต้องของผู้ลงชื่อรับเงิน
2. การส่งเอกสารกลับมายังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
2.1 ใบสำคัญรับเงิน
2.2 สำเนาบัตรประชาชนลงนามสำเนาถูกต้องของผู้ลงชื่อรับเงินซึ่งต้องตรงกับผู้เข้าร่วมแข่งขัน
2.3 ใบแจ้งรายละเอียดในการรับโอนค่าเงินรางวัล
**********************************
โดยส่งมาที่
นางสาวสุราลัย ชูเชื้อ (083-7017953)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
************************************

3. ทางคณะจะดำเนินการโอนค่าเงินรางวัลให้ เมื่อได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น
4. ส่งเอกสารภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ขอให้จัดส่งเอกสารด่วน/EMS พร้อมแจ้งเลขส่งกลับมายัง inbox เพจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (https://www.facebook.com/sci.tru.321/)
5. ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 083-7017953 สุราลัย