งานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

 

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

ดาวน์โหลดไฟล์

1

การสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาพีชคณิตนามธรรม เรื่อง การดำเนินการทวิภาค ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือตามรูปแบบการแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Student Teams – Achievement Division : STAD)

ผศ.สุธน  ตาดี

Download

2

การสร้างความรู้เชิงมโนมติของนักศึกษาในบริบทของชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา

ผศ.ดร.บงกช นิ่มตระกูล

Download

3

กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

อ.เขมจิรา  เฑี่ยงอยู่

Download

4

การศึกษาเจตคติต่อการเรียนในรายวิชาหลักการวิเคราะห์อาหาร โดยใช้วิธีการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.กรรณิการ์  อ่อนสำลี

Download

5

ผลของการใช้วิธีการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ที่มีต่อเจตคติทางการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รายวิชาการประกันและการควบคุมคุณภาพอาหาร ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ผศ.ศิริลดา  ศรีกอก

Download

6

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจำแนกและการเขียนชื่อสารอินทรีย์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

อ.ดร.ภาวิณี  เทียมดี

Download

7

การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีสำหรับครู 1 เรื่อง พันธะเคมีโดยใช้การเรียนการสอนออนไลน์ และ Google Classroom

อ.ดร.อาทิตย์  เนื่องอุดม

Download

8

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์และการไทเทรตกรด-เบส โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์

ผศ.ดร.ปิยวรรณ  พันสี

Download

9

การศึกษาเจตคติต่อการเรียนในรายวิชาอาหารและโภชนาการ ด้วยใช้วิธีการสอนออนไลน์

อ.ดร.สุวรนี  ปานเจริญ

Download

10

การพัฒนาทักษะการสืบค้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกระบวนการกลุ่มแบบชี้แนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา

ผศ.พงศ์ธร  ลิมป์กฤตนุวัตร์

Download

11

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา เรื่อง ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน

ผศ.ดร.วันวิสาข์  ลิจ้วน

Download

12

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

ผศ.ประชาติ  วัชรบัณฑิต

Download

13

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมี เรื่อง กรดอะมิโนและโปรตีน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

อ.สุชาดา  สวัสดี

Download

14

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของนักศึกษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่ม

อ.นภาลัย  สีสด

Download

15

ผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยก่อนเรียนต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาข้าวและเทคโนโลยีการผลิต

อ.ดร.รัติยาพร  ใจดี

Download

16

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ด้วยกระบวนการสืบเสาะ

ผศ.ประมวล  แซ่โค้ว

Download

17

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติและการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การทดลองการหาความกระด้างของน้ำ ด้วยเทคนิคไทเทรต

อ.ดร.เขมาวดี  อุดมพันธ์

Download

18

การพัฒนาแนวคิดด้านธรณีวิทยาโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจำลอง

อ.ดร.พินิจนันท์ เนื่องจากอวน

Download

19

การพัฒนาความพร้อมของผู้เรียนรายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยบทเรียนออนไลน์

อ.ประนิตดา เพ็งงิ้ว

Download

20

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง โจทย์ประยุกต์อนุพันธ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

อ.สุดาภรณ์  ภู่แพร

Download

21

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของปริภูมิย่อยระหว่างการเรียนออนไลน์แบบสอดสดและการเรียนออนไลน์แบบไม่สอนสด

อ.ดร.อภิรัฐ  ศิระวรกุล

Download

22

ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student Teams – Achievement Division) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อ.จันทนา วรรณพันธุ์

Download

23

ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ เรื่อง การแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่องที่สำคัญ

อ.ปิยดา  โพธิ์ศรี

Download

24

การพัฒนาทักษะแห่งการคิดเป็น (Thinking Skillset) ของนักศึกษา ในรายวิชาเคมี 1 โดยการจัดการเรียนการสอนผ่าน G Suite for Education

ผศ.ดร.วัลย์ลิกา
สุขสำราญ

Download

25

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้แบบฝึกทักษะการบอกความละเอียดของอุปกรณ์การทดลอง โดยใช้ชุดทดลองพื้นฐาน

อ.อรนวล  หาญเม่ง

Download

26

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนออนไลน์ ในรายวิชาวิศวกรรมอาหารขั้นพื้นฐาน เรื่อง การสมดุลมวลสาร

อ.เพ็ญศิริ  คงสิทธิ์

Download

27

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ โดยการสรุปเนื้อหาด้วยอินโฟกราฟฟิก

อ.ดร.ภาราดร  งามดี

Download