บทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด ผู้บันทึก ประภทไฟล์ ชนิดไฟล์ Download
Adsorption of dyestuff in household-scale onto Lopburi pumiceous perlite admin  admin บทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 pdf DOWNLOAD
การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่สามารถยับยั้ง Colletotrichum gloeosporioides และ C. capsici สาเหตุของโรคแ admin  admin บทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 pdf DOWNLOAD
การใช้แบคทีเรียทนแล้งร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรต่อการกระตุ้นการทนแล้งของข้าว กข 47 admin  admin บทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 pdf DOWNLOAD
การศึกษาผลิตภัณฑ์ฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งเมล็ดขนุน admin  admin บทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 pdf DOWNLOAD

บทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 2 ปีที่ 1

ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด ผู้บันทึก ประภทไฟล์ ชนิดไฟล์ Download
การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากผักตบชวาโดยผสม ถ่านไม้และกากไขมันโดยมีแป้งมันส้าปะหลังและกาก admin  admin บทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 pdf DOWNLOAD
การพัฒนาและทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับอบแห้งกล้วยน้ำว้า admin  admin บทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 pdf DOWNLOAD
การศึกษาลักษณะทางสถิติของดัชนีความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตในพื้นที่จังหวัดสงขลา admin  admin บทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 pdf DOWNLOAD
การบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์โดยใช้บัวอเมซอน admin  admin บทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 pdf DOWNLOAD