วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

 


การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่สามารถยับยั้ง Colletotrichum gloeosporioides และ C. capsici สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในพริกขี้หนู

(เจนจิรา เดชรักษา) หน้า 1


การใช้แบคทีเรียทนแล้งร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรต่อการกระตุ้นการทนแล้งของข้าวกข 47

(กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว สุภาพร แสงกระจ่าง และเกวลิน มาพุ่ม) หน้า 11


การศึกษาผลิตภัณฑ์ฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งเมล็ดขนุน

(ภาวิณี เทียมดี และน้าฝน บรรเลง) หน้า 23


Adsorption of dyestuff in household-scale onto Lopburi pumiceous perlite

(Suchada Sawasdee) หน้า 35

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ