เกี่ยวกับวารสาร

Objectives

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งภายในภายนอกสถาบัน

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งภายในภายนอกสถาบัน

3. เพื่อให้บริการทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ

Focus and Scope

วารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

Peer Review Process,

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่เห็นชื่อของผู้ประเมิน

Ethical Policy

ลักษณะของบทความที่จะนำลงตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความปริทรรศน์หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (review article) ที่มีลักษณะวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ แสดงถึงการศึกษาค้นคว้าอย่างรอบด้าน หรือเสนอแง่มุมความรู้ แนวคิด และประเด็นปัญหาต่างๆ  ทั้งนี้ ควรมีการอ้างอิงทฤษฎีหรือข้อมูลจากแหล่งเอกสารที่เชื่อถือได้ ผลงานที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือกำลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือแหล่งอื่นใดมาก่อน บทความใดๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หากต้องการตีพิมพ์ซ้ำต้องได้รับอนุญาตก่อน ข้อความรู้ใดๆ ตลอดจนข้อคิดเห็นใดๆ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย 

Publication Frequency

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน / ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

Sources of Support

คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี