ทีมบรรณาธิการ

เจ้าของ                   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

จัดทำโดย             

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-412751   โทรสาร 036-412751

 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล                

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์สุชาดา สวัสดี

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ                ข้าราชการบำนาญ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ             มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพณ สะอาดยวง        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วน           มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

ผู้จัดการวารสาร

นางณัฐิดา กองเทียน

นายชนาธิป อาจสันเที๊ยะ