หน้าแรก

We are Sci-TRU

งานฝ่ายบริหาร


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565

ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565  ข้อมูล วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนเข้าใช้งาน 7

Sci-TRU

February 10, 2022

นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2566-2570

นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2566-2570 อ่านรายละเอียดนโยบาย    จำนวนเข้าใช้งาน 4

Sci-TRU

February 3, 2022

ผลการประชาพิจารณ์เพื่อยกร่างขอบข่ายภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ

ผลการประชาพิจารณ์เพื่อยกร่างขอบข่ายภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ เข้าดูรายละเอียดผลการประชาพิจารณ์    จำนวนเข้าใช้งาน 5

Sci-TRU

February 3, 2022

งานฝ่ายบริหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานฝ่ายบริหาร

ระบบสารสนเทศและหน่วยงานฝ่ายบริหาร

ส่งรายงาน WFH

ส่งรายงาน WFH

ส่งข้อมูลต่าง ๆ ของงานฝ่ายบริหาร

ส่งข้อมูลต่าง ๆ ของงานฝ่ายบริหาร

หน่วยบริหารงานทรัพยากรบุคคลและหน่วยธุรการและสารบรรณ

ข้อมูลงานสารบรรณและงานบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ

หน่วยการเงินและงบประมาณ

ข้อมูลงานด้านการเงินและงบประมาณ

หน่วยพัสดุ

ข้อมูลงานด้านพัสดุ 

หน่วยอาคารสถานที่และบริการ

ข้อมูลงานอาคารสถานที่และฝ่ายยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ภายในคณะ ภายใน มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย

ข้อมูลสำหรับหัวหน้าสาขาวิชา

ข้อมูลงานฝ่ายบริหารสำหรับหัวหน้าสาขาวิชา

โครงการหารายได้

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการหารายได้

scitru.tru.ac.th/science

กลับไปหน้า เวปไซต์หลัก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

321 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000

saraban_sci@lawasri.tru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ คณะฯ 036-412-751
โทรสาร 036-412-751
หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัย 0-3642-7485