หน้าแรก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


มารู้จักเราให้มากขึ้น

กับสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ศึกษา (วท.ม.)

มุ่งผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

มุ่งผลิตครูคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ บูรณาการจัดการความรู้อย่างมีระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ตลอดจนเผชิญปัญหา
และแก้วิกฤติได้ด้วยปัญญา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

มีความรู้คู่คุณธรรมบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และ จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครูให้เป็นคนดี  มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

เคมี (ค.บ.)

บูรณาการความรู้ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และ จริยธรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและนำความรู้สู่สากล

วิทยาศาสตร์ (วท.บ.)

      ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่ใฝ่รู้  เคียงคู่คุณธรรม  ก้าวทันโลก  เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  และมีมาตรฐานระดับสากล

เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรม พัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้านอาหารได้อย่างยั่งยืน  เสริมสร้างความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์
เป็นนักวิทยาศาสตร์และนวัตกรด้านเทคโนโลยีการอาหารมืออาชีพ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ทักษะการปฏิบัติงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

321 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

saraban_sci@lawasri.tru.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ คณะฯ 036-412-751
โทรสาร 036-412-751
หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัย 0-3642-7485

ติดต่อเรา