หน้าแรก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 รับตรงเพิ่มเติม/Portfolio
(รับสมัครเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ยังไม่เต็มตามแผนการรับเข้าศึกษา)
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน– 13 พฤษภาคม 2565

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา
สนใจสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

adminscitru

23 February 2021

คณะกรรมการตัดสินรายการครัวลั่นทุ่ง ศึกเชฟสะท้านทุ่ง Full EP l 11-06-65 l ช่อง8

ผศ.ศิริลดา ศรีกอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการทำอาหารจากวัตถุดิบชั้นเลิศเพื่อหาตัวแทน จ.ลพบุรี ไปประกวดระดับประเทศ ในรายการครัวลั่นทุ่ง ศึกเชฟสะท้านทุ่ง

adminscitru

13 June 2022

การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 มิถุนายน 2565
อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เป็นประธานในการเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 3/204 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 3/208

adminscitru

9 June 2022

ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อหารือการจัดทำแผนบริการจัดการ แนวทางการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษาให้จบตามหลักสูตร

วันที่ 8 มิถุนายน 2565
ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เป็นประธานในการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อหารือการจัดทำแผนบริการจัดการ แนวทางการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษาให้จบตามหลักสูตร
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2

adminscitru

9 June 2022

ประชุมความคืบหน้าในการจัดทำบทความวารสารร่วมกันโดยเข้าฐานข้อมูลThaiJo

วันที่ 8 มิถุนายน 2565
ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เป็นประธานการประชุมความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 สถาบัน

adminscitru

9 June 2022

มารู้จักเราให้มากขึ้น

กับสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ศึกษา (วท.ม.)

มุ่งผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

มุ่งผลิตครูคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ บูรณาการจัดการความรู้อย่างมีระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ตลอดจนเผชิญปัญหา
และแก้วิกฤติได้ด้วยปัญญา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

มีความรู้คู่คุณธรรมบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และ จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครูให้เป็นคนดี  มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

เคมี (ค.บ.)

บูรณาการความรู้ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และ จริยธรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและนำความรู้สู่สากล

วิทยาศาสตร์ (วท.บ.)

      ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่ใฝ่รู้  เคียงคู่คุณธรรม  ก้าวทันโลก  เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  และมีมาตรฐานระดับสากล

เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรม พัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้านอาหารได้อย่างยั่งยืน  เสริมสร้างความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์
เป็นนักวิทยาศาสตร์และนวัตกรด้านเทคโนโลยีการอาหารมืออาชีพ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ทักษะการปฏิบัติงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

321 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

saraban_sci@lawasri.tru.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ คณะฯ 036-412-751
โทรสาร 036-412-751
หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัย 0-3642-7485

ติดต่อเรา