คณะกรรมการตัดสินรายการครัวลั่นทุ่ง ศึกเชฟสะท้านทุ่ง Full EP l 11-06-65 l ช่อง8

ผศ.ศิริลดา ศรีกอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการทำอาหารจากวัตถุดิบชั้นเลิศเพื่อหาตัวแทน จ.ลพบุรี ไปประกวดระดับประเทศ ในรายการครัวลั่นทุ่ง ศึกเชฟสะท้านทุ่ง

adminscitru

13 June 2022

การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 มิถุนายน 2565
อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เป็นประธานในการเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 3/204 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 3/208

adminscitru

9 June 2022

ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อหารือการจัดทำแผนบริการจัดการ แนวทางการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษาให้จบตามหลักสูตร

วันที่ 8 มิถุนายน 2565
ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เป็นประธานในการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อหารือการจัดทำแผนบริการจัดการ แนวทางการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษาให้จบตามหลักสูตร
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2

adminscitru

9 June 2022

ประชุมความคืบหน้าในการจัดทำบทความวารสารร่วมกันโดยเข้าฐานข้อมูลThaiJo

วันที่ 8 มิถุนายน 2565
ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เป็นประธานการประชุมความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 สถาบัน

adminscitru

9 June 2022

ลงพื้นที่ชุมชนถ่ายทอดการทำไอศกรีมจากเมล่อนตกเกรด

วันที่ 7 มิถุนายน 2565
คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ลงพื้นที่ชุมชนถ่ายทอดการทำไอศกรีมจากเมล่อนตกเกรด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนแคนตาลูป อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

adminscitru

9 June 2022

การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาเคมี วท.บ.

วันที่ 8 มิถุนายน 2565

อาจารย์ ดร.อรนวล หาญเม่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เป็นประธานในการเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาเคมี วท.บ. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 3/204

adminscitru

9 June 2022

การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่ 7 มิถุนายน 2565
อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เป็นประธานในการเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาฟิสิกส์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 3/204

adminscitru

7 June 2022

การประชุมวาระเร่งด่วน

วันที่ 6 มิถุนายน 2565
อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมวาระเร่งด่วน โดยมีวาระการประชุม ได้แก่ การเสนอชื่อคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การจัดสรรงบประมาณจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รายละเอียดและเกณฑ์การตัดสินกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

adminscitru

6 June 2022

การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วันที่ 6 มิถุนายน 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เป็นประธานในการเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 3/204

adminscitru

6 June 2022

คณะกรรมการตัดสินรายการครัวลั่นทุ่ง ศึกเชฟสะท้านทุ่ง

4 มิถุนายน 2565
ผศ.ศิริลดา ศรีกอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการทำอาหารจากวัตถุดิบชั้นเลิศเพื่อหาตัวแทน จ.ลพบุรี ไปประกวดระดับประเทศ ในรายการครัวลั่นทุ่ง ศึกเชฟสะท้านทุ่ง

adminscitru

6 June 2022
1 2 8
ติดต่อเรา