ประชุมความคืบหน้าในการจัดทำบทความวารสารร่วมกันโดยเข้าฐานข้อมูลThaiJo

วันที่ 8 มิถุนายน 2565
ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เป็นประธานการประชุมความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวาระการประชุมได้แก่ ความคืบหน้าในการจัดทำบทความวารสารร่วมกันโดยเข้าฐานข้อมูลThaiJo
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2
ติดต่อเรา