การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 มิถุนายน 2565
อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เป็นประธานในการเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 3/204 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 3/208
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มีคณะกรรมการดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี มรภ.เพชรบูรณ์ (ประธานกรรมการ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา มรภ.นครปฐม (กรรมการ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกัญญา พยุงสิน มรภ.เทพสตรี (กรรมการและเลขานุการ)
4. นายอำพล พุ่มไพจิตร มรภ.เทพสตรี (ผู้ช่วยเลขานุการ)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการดังนี้
1. ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง (ประธาน)
2. ผศ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ (กรรมการ)
3. ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ (กรรมการและเลขานุการ)
4. น.ส.กิ่งนภา เอี่ยมชุ่ม (ผู้ช่วยเลขานุการ)