รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 2565

อบที่ 3 รับตรงเพิ่มเติม/Portfolio
(รับสมัครเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ยังไม่เต็มตามแผนการรับเข้าศึกษา)

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน– 13 พฤษภาคม 2565

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา
สนใจสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม →

ติดต่อเรา