หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย         :  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ      :  Bachelor of Education Program in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย     ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อย่อ  :    ค.บ. (เคมี)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education (Chemistry)
ชื่อย่อ  :    B.Ed. Chemistry

วิชาเอก          เคมี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูและอาจารย์สาขาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษา
2. ครูและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
3. นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน
4.  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
5.  นักวิชาการทางการศึกษาด้านเคมี

คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

1. มีค่านิยมร่วม ตระหนัก และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครู
2. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
3.  มีความอดทน ใจกว้าง มีจิตวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้านเคมีตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกับนักเรียนและผู้ร่วมงานอื่นในสังคมอย่างมีความสุข
4.  มีความรู้และความสามารถประยุกต์ความเข้าใจทฤษฎีทางเคมีอย่างลึกซึ้งและระเบียบวิธีทางเคมีเพื่อสร้างความรู้ใหม่ในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้ความรู้ทางเคมีแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนปัญหาอื่น มีความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง มีภาวะผู้นำ แสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
6. มีความสามารถในการแสวงหาและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างสมเหตุสมผลโดยการบูรณาการทางเคมีแบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นผู้เรียนรู้ ฉลาดรู้ และมีปัญญา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในขั้นสูง
7. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ตลอดจนการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะตนเองและวิชาชีพ อีกทั้งเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
8. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม รักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสำนึกไทยและจิตสำนึกสากล มีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม