หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ( 4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in General Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (General Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (General Science)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
2. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน
3. พนักงานสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิทยาศาสตร์
4. นักวิชาการทางการศึกษา
5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียน
การสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและ
วิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
4. ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา