หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Agriculture and Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม)
ชื่อย่อ :    วท.บ. (เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม)

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Agriculture and Innovation)
ชื่อย่อ :   B.Sc. (Agriculture and Innovation)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้แก่
1. นักวิชาการด้านการเกษตรในหน่วยงานราชการและเอกชน
2. นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน
3. พนักงานบริษัทเอกชนหรือบริษัทธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจฟาร์มเกษตรหรือเป็นที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (smart farm advisor)
4. เจ้าหน้าที่ในโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร (ฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต วิจัยและพัฒนา)
5. นักวิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการด้านการเกษตร
6. นักวิจัยพัฒนาองค์กรอิสระ
7. ประกอบอาชีพอิสระด้านการเกษตรและเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (smart farmer)

คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ค้นคว้าและวิจัยทางด้านเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และประกอบอาชีพส่วนตัว
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

ติดต่อเรา