หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  :       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ  :   Master of Science Program in Science Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย       ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ชื่อย่อ :   วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม :  Master of Science (Science Education)
ชื่อย่อ :    M.Sc. (Science Education)

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

1.  หน่วยงานรัฐบาล ได้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย ครู อาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. หน่วยงานเอกชน ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี พนักงานในหน่วยควบคุมคุณภาพ

3. อาชีพอิสระ ได้แก่ ผู้ให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

1.  มีความรู้ความสามารถในการนำหลักการคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานและพัฒนาตนเอง
2. มีความสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาหรือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้
3. มีความสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา ไปใช้ในการออกแบบศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้ในชั้นเรียน
4. มีความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการสอนบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (STEM) หรือบูรณาการศาสตร์ข้างต้นกับศิลปะ (STEAM) หรือบูรณาการศาสตร์ข้างต้นกับการอ่านออกเขียนได้ (STREAM) เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ – 3 ธันวาคม 2564

ติดต่อสอบถามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 08-6708-4224
ผศ.ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ 08-3779-8669

ติดต่อเรา