สมัครเข้าเรียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

          อัตราค่าธรรมเนียม ต่อภาคการศึกษา เพียง 6000 บาทเท่านั้น

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รอบที่ 1 โควตา/Portfolio
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2565
สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th

อบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio
(รับสมัครเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ยังไม่เต็มตามแผนการรับเข้าศึกษา)

ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 17 มีนาคม 2566
สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th
ขั้นตอนการสมัคร → 

รอบที่ 3 รับตรงเพิ่มเติม/Portfolio
(รับสมัครเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ยังไม่เต็มตามแผนการรับเข้าศึกษา)
ระหว่างวันที่ 1 – 19 พฤษภาคม 2566
สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กองบริการการศึกษา
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เวลา 08.30 – 15.00 น

เข้าดูรายละเอียด
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี → 

เข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร →

ชำระเงินค่าสมัคร
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2565

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 17 มีนาคม 2566
ได้ที่
- กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
- โมบายแบงก์กิ้ง ได้ทุกธนาคาร
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)

รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 19 พฤษภาคม 2566 ได้ที่
- กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ

รอบที่ 1 วันที่  13 ธันวาคม 2565 ที่ http://www.tru.ac.th →
รอบที่ 2 วันที่  27 มีนาคม 2566 ที่ http://www.tru.ac.th →

รอบที่ 3 ประกาศในวันที่สัมภาษณ์

สอบวิชาวัดความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู  

รอบที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2565  เวลา 13.30 – 15.30 น.
รอบที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2566  เวลา 13.30 – 15.30 น.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี )
- เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ
(1) บัตรประจำตัวประชาชน
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงิน
ค่าสมัครเข้าศึกษา
(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ติดรูปถ่าย
พร้อมแนบใบแสดงผลการเรียน

ห้องสอบ ดูได้ที่ http://www.tru.ac.th →

สอบสัมภาษณ์ - ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 – 15.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2566  
เวลา 09.00 – 15.00 น.
รอบที่ 3 สัมภาษณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ

- เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ
(1) บัตรประจำตัวประชาชน
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐาน
การชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา
(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ติดรูปถ่าย
พร้อมแนบใบแสดงผลการเรียน
(4) Portfolio

ห้องสอบ ดูได้ที่ http://www.tru.ac.th →

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2565
รอบที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2566
ที่ http://www.tru.ac.th →
รอบที่ 3 ประกาศภายในวันที่สัมภาษณ์

นักศึกษาที่ได้สิทธิ์สำรอง (ค.บ. 4 ปี)
รายงานตัวและชำระเงินลงทะเบียนเรียน
รอบที่ 1 วันที่ 11 มกราคม 2566
เวลา 08.30 – 15.30 น.
(เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งวันที่ 11 ม.ค. 65)

รอบที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2566
เวลา 08.30 – 15.30 น.

(เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งวันที่ 26 เม.ย. 65)
กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
http://reg.tru.ac.th →

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565
วันที่ 12 มิถุนายน 2566

รายงานตัว และชำระเงินลงทะเบียนเรียน

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2565 – 6 มกราคม 2566
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 21 เมษายน 2566
รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 19 พฤษภาคม 2566

รายงานตัว
ที่   http://reg.tru.ac.th →

ชำระเงินลงทะเบียนเรียน
ระหว่างวันที่ 7 - 21 เมษายน 2566
ได้ที่
- กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
- โมบายแบงก์กิ้ง ได้ทุกธนาคาร
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)