คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

 

รหัสสาขาวิชา 1452 หลักสูตร วิทยาศาสตร์
แขนงวิชาฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์/ พิจารณา Portfolio

 

จำนวนรับ 15 คน

 

รหัสสาขาวิชา 1419 หลักสูตร วิทยาศาสตร์
แขนงวิชาเคมี (วท.บ. 4 ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์/ พิจารณา Portfolio

 

จำนวนรับ 15 คน

 

รหัสสาขาวิชา 1438 หลักสูตร วิทยาศาสตร์
แขนงวิชาชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์/ พิจารณา Portfolio

 

จำนวนรับ 15 คน

 

รหัสสาขาวิชา 1401 หลักสูตร เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
(วท.บ. 4 ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์/ พิจารณา Portfolio

 

จำนวนรับ 30 คน

 

รหัสสาขาวิชา 1431 หลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(วท.บ. 4 ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์/ พิจารณา Portfolio

 

จำนวนรับ 30 คน

 

รหัสสาขาวิชา 1120 หลักสูตร คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์–
คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์/ พิจารณา Portfolio

 

จำนวนรับ 60 คน

 

รหัสสาขาวิชา 1161 หลักสูตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์–
คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์/ พิจารณา Portfolio

 

จำนวนรับ 60 คน

 

รหัสสาขาวิชา 1119 หลักสูตร เคมี (ค.บ. 4 ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์–
คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์/ พิจารณา Portfolio

 

จำนวนรับ 30 คน

ติดต่อเรา