ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาทางออนไลน์

  1. ผู้สมัครเข้าไปสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th
  2. ผู้สมัครเลือกเมนูรับสมัครนักศึกษาใหม่

3. จากนั้นเลือกประเภทการรับสมัคร

ลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เลือก ป.ตรี ภาคปกติ รอบที่….. (รอบที่ต้องการสมัคร เช่นรอบที่ 1 หรือรอบที่ 2 หรือรอบที่ 3 )

4. เมื่อเลือกประเภทแล้วก็ให้บันทึกข้อมูลการสมัครตามแบบฟอร์มการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

  1. เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วระบบจะออกรหัสผู้สมัคร ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครให้โดยอัตโนมัติ

6. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงกระดาษ A4 และติดรูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบสำเนาหลักฐานต่างๆ ตามประกาศฯ “นำมายื่นในวันสอบ” (หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นสามารถเข้าพิมพ์ในภายหลังโดยใช้รหัสผู้สมัคร) นักเรียนต้องจำรหัสไว้

พิมพ์ใบสมัคร

7. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา ลงกระดาษ A4 (หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นสามารถเข้าพิมพ์ในภายหลังโดยใช้รหัสผู้สมัคร) นักเรียนต้องจำรหัสไว้

8. นำใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือผ่านโมบายแบงก์กิ้ง ได้ทุกธนาคาร หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)

9. เมื่อชำระเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาเก็บหลักฐานการจ่ายเงินส่วนที่ 1 สำหรับผู้สมัคร เก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (ตัวจริงนำมาแสดงในวันสอบ และถ่ายสำเนาส่งมาที่มหาวิทยาลัยฯ พร้อมกับหลักฐานประกอบการรับสมัครตามประกาศฯ) ส่วนที่ 2 ธนาคารจะเก็บไว้เป็นหลักฐาน

10. เมื่อสมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อการชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น

11. เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ

(1) บัตรประจำตัวประชาชน
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา
(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ติดรูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบสำเนาหลักฐานต่างๆ ตามประกาศฯ (4) Portfolio

12. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 036-422473

ติดต่อเรา