หลักสูตรวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)
ชื่อย่อ :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Science)
ชื่อย่อ :  B.Sc. (Science)

วิชาเอก
1)  ฟิสิกส์
2)  เคมี
3)  ชีววิทยา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครู อาจารย์ และนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานราชการและเอกชน
 2. นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน (สถาบันการศึกษา บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง)
 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำห้องปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐ (โรงเรียน มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล)
 4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม (ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา)
 5. นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการ (กรมปศุสัตว์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
 6. ประกอบอาชีพอิสระ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติและศรัทธา ในการประกอบอาชีพอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ ทักษะและเทคนิคทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้
 3. เพื่อค้นคว้าวิจัย และประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อยู่ตลอดเวลา รวมถึงวิเคราะห์ด้วยเหตุผล สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมได้
 4. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน มีความสามารถและทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
 5. สามารถคิดวิเคราะห์ สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทัน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

ติดต่อเรา