หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อย่อ :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Food Science and Technology)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Food Science and Technology)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. เจ้าหน้าที่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (ฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต วิจัยและพัฒนา
  ฝ่ายประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงงาน)
 2. นักวิจัยด้านอาหารในหน่วยงานราชการและเอกชน นักวิจัยอิสระ นักวิชาการอิสระ
 3. นักวิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการอาหาร
 4. นักโภชนาการ และเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลในหน่วยงานราชการและเอกชน
 5. พนักงานขายเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 6. ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 7. ผู้ประกอบการด้านอาหาร

คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

 1. มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อให้บัณฑิตประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และผู้ประกอบการด้านอาหาร
 2. สามารถนำความรู้ทางทฤษฎี และปฏิบัติมาปรับใช้ในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในการทำงาน การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร
 3.   เพื่อให้บัณฑิตสามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและนำความรู้ทีได้ไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
 4. สามารถสื่อสารและปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ช่วยปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารมืออาชีพ
 5. สามารถคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิธีชีวิต สังคม และการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันมีมนุษย์สัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

ติดต่อเรา