งานวิจัย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 1. บงกช นิ่มตระกูล. (2559). “การพัฒนาการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
  ที่เน้นกระบบการแก้ปัญหา.” วารสารศึกษาศาสตร์ 27, หน้า 70-81.
 2. บงกช นิ่มตระกูล, จันทนา วรรณพันธุ์ และสุดาภรณ์ ภู่แพร. (2561). “ผลของการใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของครูในบริบทของวิธีการแบบเปิด”. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และงานประชุมระดับปริญญาตรี. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า 263-275.
 3. สามารถ พยอมหอม. (2559). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”. รายงานการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 “เรื่องการวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้. กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
 4. อภิรัฐ ศิระวรกุล, จันทนา วรรณพันธุ์ และ นภาลัย สีสด. (2559). “รูปแบบจำนวนเฉพาะคี่ p ในสัญลักษณ์เลอจองด์ (p1p2/p).” รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7. พระนครศรีอยุธยา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
 5. Khachorncharoenkul, P., Pianskool, S. & Siraworakun, A. (2019). Additive Adjugate-Commuting Preservers between Matrix Spaces. Asian-European Journal of Mathematics.
 6. Sassanapitax, L. Pianskool, S. & Siraworakun, A. (2019). On Tensor Products of Boolean Semi-modules and Their Term Rank Preservers. Southeast Asian Bulletin of Mathematics. 43(3), 419-429.
 7. อภิรัฐ ศิระวรกุล (2562). “รูปแบบจำนวนเฉพาะคี่ p ในสัญลักษณ์เลอจองด์ (2p1p2/p)”. วารสารคณิตศาสตร์. 64(699), 44-63.
 8. Pintoptang, U., Tadee, S. & Laohakosol, V. (2014). The Concept of q – Cycle and Applications. Journal of Discrete Mathematics, 1 – 9.
 9. Laohakosol, V. & Tadee, S. (2014). Algebraic Numbers Satisfying Polynomials with Positive Rational Coefficients. Journal of Numbers, 1 – 8.
 10. Pintoptang, U., Laohakosol, V. & Tadee, S. (2014). Necklaces, Self – Reciprocal Polynomials, and q – Cycles. International Journal of Combinatorics, 1 – 4.
 11. Srimud, K., Tadee, S. & Laohakosol, V. (2016). Polynomials with only real zeros. Malaysian Journal of Mathematical Sciences, 10(S), 61 – 68.
 12. Wichaidit, P. R., Wichaidit, S., Tadee, S. & Neangjak – oun, P. (2017). Putting Policy in Practice: A Professional Development Program for STEM Education for Teachers at Small Primary Schools in Rural Areas. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 40(1),17 – 47.
 13. Tadee, S., Laohakosol, V. & Damkaew, S. (2017). Explicit complete residue systems in a general quadratic field. Divulgaciones Matemáticas, 18(2), 1 – 17.
 14. สุดาภรณ์ ภู่แพร และ กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มศรี. (2559) “วิธีการกระจายเชิงเส้น กำกับเข้าคู่.” รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 518-528. ชลบุรี:  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา.
 15. วันชนะ ปานสุวรรณภรณ์, นวลชื่น ธานีพูน และ สุดาภรณ์ ภู่แพร. (2559).“กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสิงห์บุรี.” วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ (วารสารฉบับ ครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์). หน้า 25 – 42.
 16. Sarayut Pantian and Napalai Seesod. (2017). Excitation Energy Transfer in Light-Harvesting Complex II Detection Probe Model Using Micro-optical Device, Proceeding of the 8th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development Challenges Towards the Digital Society, pp. 136 – 141.
 17. วันชนะ ปานสุวรรณภรณ์, นวลชื่น ธานีพูน และ สุดาภรณ์ ภู่แพร. (2559). “กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสิงห์บุรี.” วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ (วารสารฉบับ ครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์). หน้า 25 – 42.
 18. N. Pochai, and P. Phosri, “A Couple Mathematical Models of the Water Quality Measurement in a Stream using Upwind Implicit Methods,” IAENG International Journal of Applied Mathematics, vol. 51, no.1, (2021), pp237-249.
 19. Piyada Phosri and Pochai, N., “Explicit Finite Difference Techniques for a One-Dimensional Water Pollutant Dispersion Model in a Stream”, International Journal of Simulation: Systems, Science and Technology, Vol.21, No.3, (2020), pp. 1.1-1.7. (DOI:10.5013/IJSSST.a.21.03.01)
 20. เขมจิรา เฑี่ยงอยู่, และสายัณห์ โสธะโร. (2562). การศึกษาอิทธิพลของการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งส่งผลต่อการเรียนเรื่องฟังก์ชันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ. ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 11, 1(1), หน้า 1015-1021.
 21. เขมจิรา เฑี่ยงอยู่. (2563). ดิสเล็กเซียกับการเรียนคณิตศาสตร์. วารสารคณิตศาสตร์, 66(703), หน้า 1-14

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 1. พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์ และชนสรณ์ ดอกพุฒ. (2564). การศึกษาธาตุอาหารในดินด้วยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์เพื่อหาความสัมพันธ์ของธาตุอาหารในดินกับการเจริญเติบโตของข้าวฟ่าง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มกราคมพ.ศ. 2564 (หน้า 1099-1105). มหาวิทยาลัย    ราชภัฏบุรีรัมย์.
 2. พินิจนันท์ เนื่องจากอวน, วันวิสาข์ ลิจ้วน, อาทิตย์ เนื่องอุดม และทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์. (2562). ผลการใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน้า 7-11.
 3. Nueangaudom, A., Lugsanangarm, K., Pianwanit, S., Kokpol, S.,  Nunthaboot, N., Tanaka, F., Taniguchi, S. and Chosrowjan, H. (2019). Comparative Study on the Mechanism of Photoinduced Electron Transfer from Tryptophan 168 to Excited Flavin in T169S and Wild-type Pyranose 2-Oxidase. ACS Omega, 4(1): 593-605.
 4. Taniguchi, S., Chosrowjan, H., Ito, S., Miyasaka, H., Katane, M., Homma, H., Tanaka, F., Nueangaudom, A., Lugsanangarm, K. and Kokpol, S. (2019). Comparative studies on picosecond-resolved fluorescence of d-amino acid oxidases from human with one from porcine kidney. Photoinduced electron transfer from aromatic amino acids to the excited flavin. Journal of Photochemistry and Photobiology, B: Biology. 198. 111546-111553.

สาขาวิชาเคมี (ค.บ.)

 1. Suchada Sawasdee and Prachart Watcharabundit. (2015).  Equilibrium, Kinetics and Thermodynamic of Dye Adsorption by Low-Cost Adsorbents. 2nd International Conference on Chemical and Food Engineering (ICCFE 2015). 6-7 April, 2015. Mitsui Garden Hotel. Kyoto Sanjo. Kyoto, Japan.
 2. Suchada Sawasdee and Prachart Watcharabundit. (2015). Adsorption of dye onto Lopburi Pumiceous Tuff. 3rd EnvironmentAsia International Conference, June 17-19. Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand.
 3. Suchada Sawasdee and Prachart Watcharabundit. (2016). Effect of temperature onto brilliant green adsorption dye shrimp shell. CMU J. Nat. Sci. (2016) Vol. 15(3) 221-236.
 4. Suchada Sawasdee, Hathairat Jankerd and Prachart Watcharabundit. (2017). Adsorption of dyestuff in household-scale dyeing onto rice husk. Energy Procedia. 138 (2017) 1159–1164.
 5. Suchada Sawasdee, Hathairat Jankerd, Wiroon Panasri and PrachartWatcharabundit. (2018). The COD removal in chemical laboratory wastewater by using sugarcane bagasse-activated carbon. วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. Suchada Sawasdee and Prachart Watcharabundit. Adsorption of Fe(II) solution by sugarcane bagasse and activated carbon prepared from sugarcane bagasse. Chiang Mai university journal of natural sciences, special Issue on food and applied bioscience to innovation and technology, 18(2), (2019). 190-213.
 7. Suchada Sawasdee and Prachart Watcharabundit. Isotherm, kinetic and thermodynamic adsorption of methylene blue dye onto shrimp shell. 1st ICRU International Conference:  Sustainable Community Development. February 18-20, (2019), Chiangmai, Thailand, 53-64.
 8. สุชาดา สวัสดี และประชาติ วัชรบัณฑิต. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกรด-เบสด้วยกระบวนการสืบเสาะแบบ 5 ขั้น. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์, วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561, 701-708.
 9. Piyawan Phansi, Kaewta Danchana, Víctor Cerdà (2017). Kinetic thermometric  methods in analytical chemistry. Trends in Analytical Chemistry, 97, 316-325.
 10. Piyawan Phansi, Kaewta Danchana, Víctor Cerdà (2018). Hyphenation of flow analysis with spectrometric techniques. Applied Spectroscopy Review, 53(10), 854–876.
 11. ภาวิณี เทียมดี และปิยวรรณ พันสี. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีในชีวิตประจำวัน. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6ประจำปี “สังคมผู้สูงวัย: โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา”, (2561), 496-505.
 12. ปิยวรรณ พันสี, มัณฑนา โสมอ่ำ และภารวี เสนาะสลุง. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีด้วยวิธีดีพีพีเอช. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์, วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561, 387-396.
 13. Piyawan Phansi, Kaewta Danchana, Sergio L.C. Ferreirac, and Víctor Cerdà. Multisyringe flow injection analysis (MSFIA) for the automatic determination of total iron in wines. Food Chemistry, 277, (2019), 261-266.
 14. Pawinee Theamdee, Nattachok Sirimanhan and Thanyalak Auasalung (2018). Biodegradable Yam Bean Starch for Preserving Banana Fruit (Musa spp. ABB). Proceeding. 840-849. 6th National and International Conference with the theme “Research to Serve Society” Huachiew Chalermprakiet University. Samutprakarn, Thailand. 22nd, june 2018
 15. ภาวิณี เทียมดี และธัญลักษณ์ เอื้อสลุง. ผลของปริมาณกลีเซอรอลตอสมบัติทางกายภาพและทางกลของฟลมยอยสลายไดจากแปงมันเทศเพื่อยืดอายุกลวยน้ำว้า. Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 20(1),  (2019), หน้า 71-81.
 16. ภาวิณี เทียมดี และปิยวรรณ พันสี. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีในชีวิตประจำวัน. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6ประจำปีสังคมผู้สูงวัย: โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา, (2561), หน้า 496-505.
 17. Pawinee Theamdee and Natchanan Pansaeng.The effect of glycerol on the properties of biodegradable cassava starch (Saai Dieow Cultivar) film for plastic plant bag application. Naresuan University Journal Science and Technology. 27(4), (2019), 27-38.
 18. ภาวิณี เทียมดี  และจิราพร เรืองรุ่ง. ผลของปริมาณกลีเซอรอลต่อสมบัติทางกายภาพและทางกลของฟิล์มย่อยสลายได้ จากแป้งมันเทศเพื่อผลิตถุงเพาะชำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 21(3), (2562), หน้า 14-24.
 19. ภาวิณี เทียมดี  และบวรรัตน์ บึ้งสลุง. การประยุกต์ใช้แป้งมันำสำปะหลัง 2 สายพันธุ์ เพื่อผลิตถุงเพาะชำพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ. วารสารวิจยัราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 14(2), (2562), หน้า 62-74.
 20. นุชจิรา มะโนสาร, ยุทธนา ชัยเจริญ, วรางคณา เขาดี และอโนดาษ์ รัชเวทย์, (2561). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองเคมีแบบย่อส่วนของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 1335 – 1340.
 21. สุดาลักษณ์ สุทธะคำ, ยุทธนา ชัยเจริญ, ชาตรี มณีโกศล และอโนดาษ์ รัชเวทย์, (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดความรู้เนื้อหา ผนวกวิธีการสอน เรื่อง การจำแนกสารและปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย  ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง, หน้า 523 – 535.

สาขาวิชาชีววิทยา

 1. Boonkusol, D., Thongyuan, S., Jangsuwan, N. and Sanyathitiseree, P. 2020. Antimicrobial resistance profiles in bacterial species isolated from fecal samples of free-ranging long-tailed macaques (Macaca fascicularis) living in Lopburi Old Town, Thailand. Veterinary World 13: 1397-1403.
 2. Boonkusol, D., Junshum, P. and Panprommin, K. 2020. Gonadosomatic Index, Oocyte Development and Fecundity of the Snakehead Fish (Channa striata) in Natural River of Mae La, Singburi Province, Thailand. Pakistan Journal of Biological Sciences 23 (1): 1-8.
 3. Boonkusol, D., Detraksa, J., Duangsrikaew, K. and Tongbai, W. 2019. In vivo Efficacy of Murraya paniculata Leaf in Controlling Natural Helminthiasis in Goat. American Journal of Animal and Veterinary Sciences. 14 (2): 95-100.
 4. Boonkusol, D., Sanyathitiseree, P. Thongyuan, S. and Jangsuwan, N. 2018. Population and Behavior Surveys of Long-tailed Macaque (Macaca fascicularis) in the Old Town, Lopburi Province. Online Journal of Biological Sciences 18(2): 226-236.
 5. ดวงใจ บุญกุศล. 2560. ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการตายของตัวอ่อนพยาธิในกลุ่ม strongyles ของแพะ. วารสารเกษตรพระวรุณ 14 (2): 208-216.
 6. Boonkusol, D. 2016. Prevalence of gastrointestinal parasites in goats in Lopburi province, Thailand. Academic Journal Uttaradit Rajabhat University 11(3): 14-23.
 7. Boonkusol, D., Thongbai, W. 2016. Genetic variation of striped snakehead fish (Channa striata) in river basin of central Thailand inferred from mtDNA COI gene sequences analysis. Journal of Biological Science 16: 37-43.
 8. อรุณี เจริญทรัพย์ หนึ่งฤทัย แจ้งสุวรรณ์ และ จิราวรรณ ฉายาวัฒน์. 2563. การประยุกต์ใช้ดินสอพองในงานหัตถศิลป์ไทย. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 7 (2): 599-612.
 9. Detraksa, J. 2020.  Evaluation of plant growth−promoting Streptomyces sp. SR13−2 immobilized with sugarcane bagasse and filter cake for promoting rice growth. Food and Applied Bioscience Journal. 8(2): 1–13.
 10. เจนจิรา เดชรักษา ณัฐณิชา ศรีดี และ ณัฐยา บุญครอบ. 2562. การใช้แอคติโนมัยสีทปฏิปักษ์ตรึงเพอร์ไลต์เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งในข้าว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 50(2)(พิเศษ): 45-48
 11. Boonkusol, D., Detraksa, J., Duangsrikaew, K. and Tongbai, W. 2019. In vivo Efficacy of Murraya paniculata Leaf in Controlling Natural Helminthiasis in Goat. American Journal of Animal and Veterinary Sciences. 14 (2): 95-100.
 12. Detraksa, J. 2018. Sugarcane seedling growth promotion by indole acetic acid (IAA) producing Streptomyces sp. AS14-2 Isolated from rhizosphere of sugarcane and rice. Food and applied bioscience journal. 6 (Special issue on food and applied bioscience): 179-188.
 13. เจนจิรา เดชรักษา และสลิลา สุรวัฒนกิจ. 2561. การแยกแอคติโนมัยสีทที่สามารถยับยั้ง Curvularia lunata สาเหตุของโรคเมล็ดด่างในข้าว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 59(2) (พิเศษ): หน้า 201-204.
 14. Sangsuwan, P. and Dickinson, M. 2019. Napier Grass Stunt Disease: Effector gene prediction. The 4th of International Phytoplasma working group. (Oral presentation).
 15. Jangsuwan, N. and Sangsuwan, P. 2016. Antiproliferation of Fibrosarcoma Cell Line (L292) By Hua-Khao-Yen-Tai Thai medicinal Plant (Dioscorea membranacea Pierre). J. Bio. Sci. 16(6): 236-241.

เคมี (วท.บ.)

 1. วัลย์ลิกา  สุขสำราญ. (2561). การเตรียมและสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบไฮดรอกซีอะปาไทต์/ไทเทเนียม. วารสารวิจัยรำไพพรรณี, 12(2), หน้า 82-90.
 2. ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์, ศริพร บัวระพาน, นุจรี ฟักนิล, เขมาวดี อุดมพันธ์. (2564). การดูดซับน้ำมันปาล์มด้วยผงใบพืชท้องถิ่น. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มกราคมพ.ศ. 2564 (หน้า 1093-1098). มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
 3. พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์ และชนสรณ์ ดอกพุฒ. (2564). การศึกษาธาตุอาหารในดินด้วยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์เพื่อหาความสัมพันธ์ของธาตุอาหารในดินกับการเจริญเติบโตของข้าวฟ่าง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มกราคมพ.ศ. 2564 (หน้า 1099-1105). มหาวิทยาลัย    ราชภัฏบุรีรัมย์.
 4. Sornwatana, T., Wetprasit, N., Traewachiwiphak, S., Phongsak, T., Roytrakul S. (2020). Brucyclin, a novel antimicrobial peptide structurally designed from the antibacterial plant peptide, Brucin. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 10(2), 13-20.
 5. Phoeurk, C., Somana, J., Sornwatana, T., Udompaisarn, S., Traewachiwiphak, S., Sirichaiyakul, P., Phongsak, T., Arthan, D. (2018). Three novel mutations in α-galactosidase gene involving in galactomannan degradation in endosperm of curd coconut. Phytochemistry, 156, 33-42.
 6. Girdthep, S., Hanmeng, O., Triamnak, N., Chailek, N., Wanichacheva, N. (2021). Theoretical solvent selection for nanostructured surface fabrication of reusable and colourimetric visual-eye sensor strips with rhodamine derivative-encapsulated polymeric membranes for highly sensitive and selective detection of Hg2+. Polymer Testing, 97(2021), 107151.
 7. Petdum, A., Waraeksiri, N., Hanmeng, O., Jarutikorn, S., Chaneam, S., Sirirak, J., Charoenpanich, A., Panchan, W., Sooksimuang, Thanasat., Wanichacheva, N. (2020). A new water-soluble Fe3+ fluorescence sensor with a large Stokes shift based on [5]helicene derivative: Its application in flow injection analysis and biological systems. Journal of  Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 401(2020), 112769.
 8. Hanmeng, O., Chailek, N., Charoenpanich, A., Phuekvilai, P., Yookongkaew, N., Sanmanee, N., Sirirak, J., Swanglap, P., Wanichacheva, N. (2020). Cu2+-selective NIR fluorescence sensor based on heptamethine cyanine in aqueous media and its application. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 240(2020), 118606.

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 1. Jianwitchayakul, P., Soe Soe Aung, Thanda Aye, Mya Zarli, Aye Aye Mu and Zin Mar Mint. 2017.  Diversity of Culinary Herbs and Ethnobotany in Hlawga Wildlife Park, Yangon City, Republic of the Union of Myanmar. In The 2nd International conference of Multidisciplinary Approaches on Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs) (p. SCI 10-16). Bangkok : Hotel Windsor Suites & Convention.
 2. เพียงใจ เจียรวิชญกุล. 2561. ความหลากหลายของผักพื้นบ้านของชุมชนมอญบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกรุงศรีอยุธยา (หน้า. 592-600). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.
 3. Jianwitchayakul, P., Soe Soe Aung, Thanda Aye, Mya Zarli, Aye Aye Mu and Zin Mar Mint. 2019. Investigation biodiversity ethnobotany in Mon state, republic of the union of Myanmar. The Golden Teak : Science and Technology Journal 6 : 11-20.
 4. เพียงใจ เจียรวิชญกุลและฐาปกรณ์ บุตรแก้วแตง. 2562. การใช้ปุ๋ยหมักจากผักตบชวาเพื่อทดแทนพีทมอสสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไม่ใช้ดิน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 (หน้า. -379-382). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
 5. เพียงใจ เจียรวิชญกุล. พัฒนา สุขนิยาม และสิทธิศักดิ์ รุ่งเรือง. 2562. ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนดินในจังหวัดลพบุรีที่มีศักยภาพในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนจากผักตบชวา ใน การประชุมส่วนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (น. 5-212-5-218). กรุงเทพฯ : โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์.
 6. เพียงใจ เจียรวิชญกุล ศุภโชค ประสมทอง และวิษณุ แตงอ่อน. 2563. การใช้ถ่านชีวภาพจากฟางข้าวเพื่อทดแทนการใช้พีทมอสในวัสดุปลูกผักกาดหอม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
 7. เพียงใจ เจียรวิชญกุล และพัฒนา สมนิยาม. 2564. ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนจากผักตบชวาต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์กข 41. วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 49 ฉบับเพิ่มเติม 1 (2564). หน้า 949-955.
 8. Sittichai Wichaidit, Patcharee Rompayom Wichaidit, and Prasan Chalardkid. 2019. Working Together to Promote Science Learning in The Context of Sustainable Agriculture: A Collaborative Action Research. International Conference The Future of Education. SED3844.
 9. Amphol Jupamatta, Pramuan Saekwao, Khin Gyee Maung, Myint Myint Sein, Moe Moe Kyaw, Aye Aye Thant, and Theingi Soe Myint. 2018. Biodiversity of chicken in Yangon Division, Union of Myanmar between November, 2015 and July, 2016. Journal of Thai Interdisciplinary Research. Vol. 13, No. 4, July-August 2018. 55-62 pp.
 10. Amphol Jupamatta, Pramuan Saekwao, Khin Gyee Maung, Myint Myint Sein, Moe Moe Kyaw, Aye Aye Thant, and Theingi Soe Myint. 2018. Biodiversity of chicken in Yangon Division, Union of Myanmar between November, 2015 and July, 2016. Journal of Thai Interdisciplinary Research. Vol. 13, No. 4, July-August 2018. 55-62 pp.
 11. รัติยาพร ใจดี. 2564. ผลของน้ำหมักสมุนไพรในการควบคุมเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยไฟในผักสลัดเรดโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโพรนิคส์. วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 49 ฉบับเพิ่มเติม 1 (2564). หน้า 1038-1043.
 12. รัติยาพร ใจดี. 2564. การใช้น้ำส้มควันไม้ในการควบคุมเพลี้ยแป้งและเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลัง. ใน การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 1123-1132.

สาขาวิชาฟิสิกส์

 1. Sripakdee, C., & Sarapat, N. (2017). Schematic Quantum Synchronization Device from Micro PANDA Ring Resonators. Applied Mehanics and Materials, Vol. 866, pp 333-336.
 2. Sripakdee, C., & Sarapat, N. (2018). Designing of universal WGM biosensor from micro ring resonator. Applied Mehanics and Materials, Vol. 879, pp 173-177.
 3. Youplao, P., Sarapat, N., Porsuwancharoen, N., Chaiwong, K., Jalil, M.A., Amiri, I.S., Ali, J., Aziz, M.S., Chiangga, S., Singh, G., Yupapin, P., & Grattan, K.T.V. (2018). Plasmonic op-amp circuit model using the inline successive microring pumping technique. Microsystem Techologies, Vol. 24, pp 3689-3695.
 4. Sarapat, N., Pornsuwancharoen, N., Youplao, P., Amiri, I.S., Jalil, M.A., Ali, J., Singh, G., Yupapin, P., (2018). LiFi up-downlink conversion node model generated by inline successive optical pumping. Microsystem Techologies, Vol. 25, pp 945-950.
 5. อรอนงค์ เสนาะจิต.  (2017). กลไกการเปิดปิดหน้าต่างโดยอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7  “วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม”  วันที่ 7- 8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. Vol 1.  หน้า 384-392
 6. อรอนงค์  เสนาะจิต.  (2017).  การสร้างชุดการทดลองโปรเจกไทล์ด้วยปืนแม่เหล็กไฟฟ้า . การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่7    “วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม”  วันที่ 7- 8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. Vol 2.  หน้า 454-463
 7. Ornanong Sanorchit.  (2019).  Finding gamma radiation attenuation coefficient of bagasse fiber with BaSO4 rubbe is a binder.  The 2nd Suan Sunandha Nationnal and International Academic Conference on Science and Technology 2019. Vol.1 page 121-130.
 8. สรายุทธ์ พานเทียน. 2016. “Rabi Frequency and Oscillation in a Nonlinear Micro-ring      Circuit”. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: เทพสตรี I-TECH. Vol.11-1. 2016. pp.12-18.
 9. สรายุทธ์ พานเทียน. 2017.“แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ผลการวัดการสังเคราะห์แสงของพืชด้วยอุปกรณ์ทางแสงขนาดเล็ก”. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: เทพสตรี I-TECH. Vol.12-1. 2017. หน้า. 161-168
 10. Pantian, S., Sakdanupha, R., Sakulkalavek, A. (2017). “Enhancing the electrical conductivity and thermoelectric figure of merit of the p-type delafossite CuAlO2 by Ag2O addition”. Current Applied Physic. Vol. 17, pp.1264-1270.
 11. Pantian, S., Sakdanupha, R., Sakulkalavek, A. (2017). “Effect of starch addition on structural, electrical and thermal properties of delafossite CuAl0.9Fe0.1O2”. Material Science & Engineering B. Vol. 226, pp. 39-46.
 12. Nabnean, S., Thepa, S., Janjai, S., Sudaprasert, K., Songprakorp, R., Bala, B.K., (2016). Experimental performance of a new design of solar dryer for drying osmotically dehydrated cherry tomatoes. Renewable Energy. Vol. 94, pp. 147-156.
 13. Nabnean, S., Thepa, S., Janjai, S., and Bala, B.K., (2017). Drying kinetics and diffusivity of osmotically dehydrated cherry tomatoes. Journal of Food Processing and Preservation. Vol 41: e12735. 
 14. ประสาน ปานแก้ว, เสริม จันทร์ฉาย, สราวุฒิ แนบเนียร, สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย, และ ทวีเดช หมื่นภูเขียว. (2560). สมรรถนะระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือนในประเทศไทย. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรช เชียงใหม่, หน้า 1-6.
 15. สราวุฒิ แนบเนียร, และ เพ็ญพร นิ่มนวล. (2562). การออกแบบ และสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับคัวเรือนสำหรับอบแห้งกล้วยน้ำว้า. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม จังหวัดนครราชสีมา, หน้า 1-6.
 16. Nimnuan, P., and Nabnean, S. (2019). Solar drying of aglangal slices (Alpinia galangal (Linn.) Swartz) using household solar dryer. 15th Conference on Energy Network of Thailand, pp 1-8.
 17. ภูธเนศ แสงจรูญ, และ สราวุฒิ แนบเนียร. (2562). การพัฒนาและทดสอบสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งกล้วยน้ำว้า. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทพสตรี. 1(2), หน้า 1-12.
 18. สนิธตา เทียนสี, วรพันธุ์ การชนะชาติ, และ สราวุฒิ แนบเนียร. (2562). การศึกษาลักษณะทางสถิติของดัชนีความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตในพื้นที่จังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทพสตรี. 1(2), หน้า 13-26.  
 19. สราวุฒิ แนบเนียร, เพ็ญพร นิ่มนวล และ อรอนงค์ เสนาะจิต. (2563). การอบแห้งกล้วยน้ำว้าด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดครัวเรือน. วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม. 1(1), หน้า 19-31.
 20. Nimnuan, P., & Nabnean, S. (2020). Experimental and sumulated investigations of the performance of the solar greenhouse dryer for drying cassumunar ginger (Zingiber cassumunar Roxb.). Case Studies in Thermal Engineering. Vol. 22: 100745.
 21. Nabnean, S., & Nimnuan, P. (2020). Experimental performance of direct forced convection household solar dryer for drying banana. Case Studies in Thermal Engineering. Vol. 22: 100787
 22. Nimnuan, P., and Nabnean, S. (2020). Solar drying of aglangal slices (Alpinia galangal (Linn.) Swartz) using household solar dryer. Suranaree Journal of Science and Technology, Vol.27(4), 010024(1-8).
 23. Nabnean, S., and Nimnuan, P. (2021). Experimental and modeling performances of a household solar dryer for drying banana. Applied Solar Energy, Vol.57(1), pp. 147-156.
 24. ประนมกร ชูศรี, สราวุฒิ แนบเนียร, วรพันธุ์ การชนะชาติ, สนิธตา เทียนสี. (2021). การพัฒนาแบบจำลองและการพยากรณ์ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลตรายชั่วโมง โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมในจังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม. หน้า 75 – 87.
 25. Boonin, K., Sa-ardsin W., and Kaewkhao, J. (2016). Luminescence characteristics of Li2O3:Gd2O3:B2O3:Dy2O3 glasses system. Key Engineering Materials, Vols.675-676, 414-417.
 26. Boonin, K., Sa-ardsin W., and Kaewkhao, J. (2016). Fabrication and properties of Pr3+-doped lithium gadolinium borate glasses. Key Engineering Materials, Vol.707, 133-134.
 27. Sa-ardsin W., Discharoen, N., Boonin, K., Yasaka, P., and Kaewkhao, J. (2018). Comparative study of luminescence and optical properties of Sm3+ doped glasses with different hosts. Interdisciplinary Research Review, Vol.13(5), pp. 1-4.
 28. Wongwan, W., Keawkao, J., Boonin, K., Sa-ardsin W., and Wongwan, W.N. (2020). Development of a glass melting furnace with online control systems. Journal of Physics: Conference Series, Vol.1428(1), 012046.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 1. ศิริลดา ศรีกอก. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเป็นสินค้าชุมชนสำหรับชาวไทยเบิ้ง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. BU Academic review. 18(2), หน้า 114-125.
 2. ศิริลดา ศรีกอก. 2561. Development of reduce Fat Dried Fish Sausage Using Banana Flour and Carrageenan as Fat Replacers. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 23 (1): หน้า 459-470. 
 3. ศิริลดา ไกรลมสม. 2560. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจอร์กี้ไก่รสกะเพรา. วารสารเกษตร ปีที่ 33 (2): หน้า 267-276.
 4. กรรณิการ์  อ่อนสำลี. (2564). การใช้สารฮิวเมกเตนท์ในผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่กวน. วารสารวิชาการละวิจัย มทร. พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.15(1) (Article In-Press).
 5. กรรณิการ์  อ่อนสำลี. (2562).การใช้สารสกัดหญ้าหวานในผลิตภัณฑ์พุดดิ้งนมสดมะพร้าวอ่อน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 28(6). หน้า 1075-1085.
 6. กรรณิการ์  อ่อนสำลี. (2561).การใช้มิวซิเลจของเมล็ดแมงลักทดแทนไขมันในน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ. วารสารเกษตร. 34(2). หน้า 319-329.
 7. Paradorn Ngamdee, Sureechay Jamkrajang and Siriwan Yankin. (2020). Development and study on physical and sensory properties of dark chocolates fortified with anthocyanin from broken riceberry rice. RMUTP Research Journal, 14(2), 45-56.
 8. ภาราดร งามดี, อลิสรา ศรีสุธรรม และอภิชญา ทองมาก. (2562). ผลของการย่างและการลวกต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพ เนื้อสัมผัส และประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ฟักทองย่างพร้อมบริโภคจากฟักทองพันธุ์คางคกและพันธุ์ศรีเมือง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 21(3), หน้า 152-165.
 9. Ngamdee, P., Jiamyangyuen, S. (2019). Effective antioxidant activities of anthocyanins as affected by the pH of antioxidant assays. Walailak Journal of Science and Technology. 16(11), 875-885.
 10. Ngamdee, P., Bunnasart, A. and Sonda, A. (2019). Development of a functional food: milk chocolate fortified with anthocyanin from broken Riceberry. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences. 20(1), 81-89.
 11. Jiamyangyuen, S., Nuengchamnong, N. and Ngamdee, P. (2019). Changes of anthocyanins in black rice flours prepared by cooking and pregelatinization. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 18(4), 534-552.
 12. สุวรนี  ปานเจริญ. 2561. การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งมันเทศสีม่วงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์วาฟเฟิล. ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎกรุงเก่า. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. พระนครศรีอยุธยา. หน้า 265-270.
 13. เพ็ญศิริ  คงสิทธิ์. (2561). การพัฒนาโจ๊กข้าวไรซ์เบอร์รี่กึ่งสำเร็จรูป. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 23(3), หน้า 1638-1654.
 14. เพ็ญศิริ คงสิทธิ์. (2560). ปริมาณฟักข้าวที่เหมาะสมในการทำน้ำสลัดชนิดข้น. วารสารเกษตร. 33(1), หน้า 153-161.
 15. เพ็ญศิริ คงสิทธิ์. (2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมะเขือเทศผสมฟักข้าว. ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง. กรุงเทพฯ. หน้า 66-71.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 1. อนุสรา งามเลิศ, เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ และประนิตดา เพ็งงิ้ว. (2562). ชนิดของตัวประสานที่เหมาะสมในการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกยูคาลิปตัส. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 14 (2). หน้า 27-38.
 2. เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์, มาริสา อยู่แพร. (2562). การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมผักตบชวา. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14. วันที่ 19 ธันวาคม 2562.
 3. นิศาชล แย้มละม้าย, เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ และ ประนิตดา เพ็งงิ้ว. (2561). ผลของสารสกัดใบพลูเขียวและเปลือกหมากสงต่อการยับยั้งเชื้อ Erwinia chrysanthemi สาเหตุโรคต้นเน่าของข้าวโพด. การประชุมวิชาการและเสนองานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 1.  วันที่ 12 กรกฎาคม 2561. 
 4. เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์. (2561). การดูดซับน้ำมันด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและการผลิดเชื้อเพลิงอัดแท่งจากตัวดูดซับน้ำมัน. การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11. วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561.
 5. ประนิตดา เพ็งงิ้ว, เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ และ นภารัตน์ ยาเคน. (2561). การพัฒนาเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนน้ำเสียชุมชนและกากมะพร้าวเป็นพลังงานทดแทน. การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11. วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561.
 6. ปัญณพร หมอบอก, เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์, ประนิตดา เพ็งงิ้ว และวันวิสา ลิจ้วน. (2561). การพัฒนาธูปจุดกันยุงลายบ้านจากขี้เลื่อย ใบและลำต้นข่า. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 13 (2). pp 140-150.
 7. กันทิมา บุญมี และเขมนิจจารีย์ สาริพันธ์. 2560. ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนโดยใช้ถังดักไขมันและบ่อตกตะกอนที่มีหินเพอร์ไลท์. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
 8. เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ และอุไรลักษณ์ พงษ์เกษ. 2560. ผลของวิธีการปรับสภาพกากมันสำปะหลังที่มีต่อการผลิตน้ำตาล. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 45, 904-913.
 9. เสาวลักษณ์ สังใหญ่ ประนิตดา เพ็งงิ้ว เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ ศตพล มุ่งค้ำกลาง. 2560. การใช้สาหร่ายหางกระรอกในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของแพลงก์ตอนพืช งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
 10. กรองแก้ว มิฆเนตร และจุทามาศ วิชัย. 2560. ผลของปุ๋ยเคมีและสารอินทรีย์ต่อการสะสมโลหะหนักในดิน. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0.
 11. ศิริวรรณ เทพา และ ศตพล มุ่งค้ำกลาง. (2561). การศึกษาการผลิตถ่านแท่งจากกะลามะพร้าวผสมชานอ้อยและใบเตย. การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11. วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561.
 12. เสาวลักษณ์ สังใหญ่ ประนิตดา เพ็งงิ้ว เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ ศตพล มุ่งค้ำกลาง. 2560. การใช้สาหร่ายหางกระรอกในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของแพลงก์ตอนพืช งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
 13. ขวัญชัย  ชัยอุดม, และธีรภัทร ขำศรี. (2563). การวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งขยะมูลฝอยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเขาสามยอด.  วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร, 15(2), หน้า 156-171.
 14. อนุสรา งามเลิศ, เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ และประนิตดา เพ็งงิ้ว. (2562). ชนิดของตัวประสานที่เหมาะสมในการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกยูคาลิปตัส. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 14 (2). หน้า 27-38.
 15. นิศาชล แย้มละม้าย, เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ และ ประนิตดา เพ็งงิ้ว. (2561). ผลของสารสกัดใบพลูเขียวและเปลือกหมากสงต่อการยับยั้งเชื้อ Erwinia chrysanthemi สาเหตุโรคต้นเน่าของข้าวโพด. การประชุมวิชาการและเสนองานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 1.  วันที่ 12 กรกฎาคม 2561.
 16. ปัญณพร หมอบอก, เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์, ประนิตดา เพ็งงิ้ว และวันวิสา ลิจ้วน. (2561). การพัฒนาธูปจุดกันยุงลายบ้านจากขี้เลื่อย ใบและลำต้นข่า. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 13 (2). หน้า 140-150.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

 1. พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ. (2562). การจัดการเรียนรู้วิชาเคมีสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 2. ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 2. พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ. (2561). การจัดการเรียนรู้วิชาเคมีสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 1. ลพบุรี : โรงพิมพ์ลพบุรีดีไซน์.
 3. พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ. (2561).เอกสารคำสอนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์-เคมีศึกษา. เอกสารอัดสำเนา 200 หน้า.
 4. พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ. (2558).เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น.เอกสารอัดสำเนา 238 หน้า.
 5. Wichaidit, P.R. and Chapman, D.J. (2016). Following ‘Recipes’ for Chemistry Teaching: Be careful Learning Journal of Rangsit University, 10(2), pp. 97-111.
 6. พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ และธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์. (2560). แอปพลิเคชัน: เครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้วิชาเคมี. วารสารลวะศรีเทพสตรี, 1(2), หน้า 254-272.
 7. พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ. (2558). ธรรมชาติของวิชาเคมี และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 31(2), หน้า 188-200.
 8. Wichaidit, P.R. & Tongchai, A. (2020). The Analysis of SMT Teachers’ Self-efficacy towards Enhancing Student Thinking and Problem-solving Skills: Preliminary Study. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 43(2), pp.142-160.
 9. Tongchai, A., Wichaidit, P.R. & Koocharoenpisal, N. (2019). A Professional Development Program to Enhance Thinking and Problem Skills for Thai Science, Mathematics and Technology (SMT) Teachers. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 42(2), pp.1-25.
 10. Wichaidit, S., Wichaidit, P.R. and Chalardkid, P. (2019). Working Together to Promote Science Learning in the Context of Sustainable Agriculture: A Collaborative Action Research. Proceedings of Paper Presented at the International Conference “New Perspectives in Science Education,” 3rd Edition of the Future of Education. Florence, Italy on 27 – 28 June 2019.
 11. Wichaidit, S. and Wichaidit, P.R. (2018). The Enhancement of Undergraduate Students’ Scientific Explanations Using Online Platform as A Context for Discussion and Feedbacks. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 41(2), pp.193-220.
 12. Sukji, P., Wichaidit, P.R. & Wichaidit, S. (2017). Development of Inquiry-based Learning Activities Integrated with the Local Learning Resource to Promote Learning Achievement and Analytical Thinking Ability of Mathayomsuksa-3 Student. Proceedings of the paper presented at the 5th International Conference for Science Educators and Teacher (ISET 2017), 6-8 June, 2017, Royal Phuket City Hotel, Phuket, Thailand.
 13. Wichaidit, P.R., Wichaidit, S., Tadee, S. and Nungjak-auan, P. (2017). Putting Policy in Practice: A Professional Development Program for STEM Education for Teachers at Small Primary Schools in Rural Areas. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 40(1), 17-47.
ติดต่อเรา