ประวัติความเป็นมา

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นคณะวิชาที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยการพัฒนาขึ้นมาจากหมวด วิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยครูเทพสตรี ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๘ หมวดวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูเทพสตรี มีหน้าที่ผลิตนักศึกษาทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในหลักสูตรการฝึกหัดครูเป็นหลัก ต่อมาได้มีการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ กำหนดให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาได้ จึงมีการยกฐานะหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๒๗ ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๑๘

      โดยกำหนดให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้การศึกษาทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น และผลิตนักศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ทำการวิจัย ส่งเสริมวิทยาฐานะครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยครูเทพสตรี ได้จัดโครงสร้างภายในวิทยาลัยครูใหม่ มีการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้น เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและอนุปริญญา “วิทยาลัยครู เป็นชื่อที่คนโดยทั่วไปเข้าใจผิดว่าผู้ที่จบจากวิทยาลัยครูจะต้องประกอบอาชีพครูเท่านั้น แท้จริงแล้ววิทยาลัยครูผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ หลายสาขา มิใช่เพียงสาขาครุศาสตรบัณฑิตเท่านั้น แต่ยังได้ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตร์บัณฑิตอีกด้วย ความเข้าใจผิดดังกล่าวทำให้เกิดความสับสนในคุณสมบัติของผู้สมัครงาน ทำให้ผู้ที่จบการศึกษาในสาขาอื่นขาดโอกาสในการหางานทำและยังเข้าใจผิดอีกว่า วิทยาลัยครูไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา

ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรขอพระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทั่วราชอาณาจักรและได้รับพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่า สถาบันราชภัฏ อันมีความหมายว่า คนของพระราชาหรือข้าราชการ โดยเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า RAJABHAT INSTITUTE ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐบาล ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อรัฐสภา เมื่อผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้วได้ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ทำให้สถานภาพขององค์การ ชื่อส่วนราชการ ตำแหน่งทางการบริการและอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไป เช่น วิทยาลัยครู เปลี่ยนเป็น สถาบันราชภัฏ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าคณะวิชา เปลี่ยนเป็น คณบดี และ อธิการ เปลี่ยนเป็น อธิการบดี เป็นต้น ในการเขียนชื่อสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งให้เขียนว่า สถาบันราชภัฏ และต่อท้ายด้วยชื่อเดิมของแต่ละวิทยาลัยครู เช่น วิทยาลัยครูเทพสตรี ให้ใช้ชื่อว่า สถาบันราชภัฏเทพสตรี เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Rajabhat Institute Thepsatri ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะของสถาบันราชภัฏอีกครั้ง คือ การนำพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ต่อสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ สถาบันราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ได้มีพิธีเปิดป้ายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ติดต่อเรา