หลักสูตร


 

 

 

 

หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.)
(หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2562)

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
(หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2562)

 

 

 

 

หลักสูตรเคมี (ค.บ.)
(หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2562)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) :
แขนงฟิสิกส์, แขนงเคมี, แขนงชีววิทยา
(ปรับปรุง พ.ศ. 2565)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนง ฟิสิกส์

แขนง เคมี

แขนง ชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560)
ไม่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ติดต่อเรา